Tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

26/04/2022  / 1054 lượt xem

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngày 25/4/2022, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kí ban hành Công văn số 1397/BVHTTDL-TTr yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và khi được giao; chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung được tập huấn, phổ biến tại Hội nghị, chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tổ chức việc phổ biến quy định pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài; tiếp tục nghiên cứu kĩ quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là các quy định về quy trình xử lí đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo, bảo đảm giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật, phù hợp thực tế các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài, trở thành điểm nóng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Bộ, trao đổi, xin ý kiến của Thanh tra Bộ.

Đồng thời, giao Thanh tra Bộ tăng cường công tác giải quyết đơn thư do Lãnh đạo Bộ giao, đảm bảo đúng thời hạn, giải quyết dứt điểm, không để tình trạng đơn thư kéo dài. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác giải quyết đơn thư, không để tình trạng đơn thư vượt cấp.

Công văn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kì về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Thanh tra Bộ) đúng thời hạn, đúng nội dung đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021 ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.