Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13/08/2020  / 4257 lượt xem

Sáu tháng đầu năm 2020, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật quy định chi tiết thi hành các Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định. Kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác tiếp công dân

Trong kỳ báo cáo, Bộ VHTTDL đã tiếp 54 lượt với số công dân là 54 người, không có đoàn đông người. Số vụ việc: 40 vụ việc đề nghị, kiến nghị, phản ánh, trong đó, vụ việc mới phát sinh: 35, vụ việc cũ: 05. Trong đó, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp đột xuất 03 lượt với số công dân là 03 người; vụ việc mới phát sinh: 02, vụ việc cũ: 01.

Nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết chế độ, chính sách; hỏi thông tin về kết quả giải quyết đơn; kiến nghị xem xét hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử …

Bộ VHTTDL đã trả lời bằng văn bản đối với 01 vụ việc; giải quyết 37 vụ việc bằng giải thích, hướng dẫn, trao đổi, đối thoại với công dân. Đã xử lý, giải quyết 38 vụ việc; 02 vụ việc đang được xử lý, giải quyết.

Đồng thời, Bộ VHTTDL đã tiếp nhận 103 kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng. Bộ VHTTDL đã giải quyết 07 kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; đối với 96 kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền, Bộ VHTTDL hướng dẫn công dân kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

a) Số đơn xử lý trong kỳ: 135 đơn, trong đó 134 đơn tiếp nhận trong kỳ; 01 đơn kỳ trước chuyển sang.

b) Phân loại đơn:

- Theo loại đơn: 13 đơn khiếu nại, 50 đơn tố cáo, 72 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh.

- Theo thẩm quyền: 56 đơn thuộc thẩm quyền, 79 đơn không thuộc thẩm quyền.

c) Kết quả xử lý đơn nhận được:

Chuyển 38 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trong đó chuyển 20 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại, 17 đơn kiến nghị, phản ánh. Trả lại đơn, hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 07 đơn kiến nghị phản ánh. Công dân rút 01 đơn tố cáo. Ban hành 29 công văn trả lời đơn kiến nghị phản ánh.

Xếp lưu 43 đơn (đơn trùng lặp/đơn đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết/ nội dung đơn không có căn cứ, không có tài liệu chứng minh); trong đó có 18 đơn tố cáo, 07 đơn khiếu nại, 18 đơn kiến nghị, phản ánh.

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được Bộ VHTDL thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời gian theo quy định. Kết quả giải quyết cụ thể như sau:

3.1. Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền

Trong kỳ báo cáo, Bộ VHTTDL tiếp nhận 07 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Xếp lưu 02 đơn do đang được cơ quan Tòa án thụ lý giải quyết. Ban hành 05 văn bản giải quyết 05 đơn.

3.2. Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền

Bộ VHTTDL đã tiếp nhận 16 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền (8 vụ việc). Xếp lưu 05 đơn trùng lặp; người tố cáo rút 01 đơn.

Bộ VHTTDL thành lập các tổ xác minh nội dung 05 đơn tố cáo. Đã ban hành 02 kết luận nội dung 02 đơn tố cáo, trong đó: 02 nội dung tố cáo đúng, 18 nội dung tố cáo sai, 04 nội dung tố cáo không có cơ sở, 01 nội dung tố cáo không có cơ sở kết luận. Bộ VHTTDL đã kiến nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các tồn tại. Đang xác minh nội dung 03 đơn tố cáo.