Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn quý I năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20/04/2020  / 2188 lượt xem

Quý I năm 2020, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật quy định chi tiết thi hành các Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định. Kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác tiếp công dân

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tiếp 28 lượt công dân (26 vụ việc kiến nghị, phản ánh), không có đoàn đông người, phức tạp. Trong đó, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp 03 lượt công dân. Nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân chủ yếu về giải quyết chế độ, chính sách; hỏi thông tin về kết quả giải quyết đơn…

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn công dân. Đã xử lý, giải quyết 24 vụ việc; 02 vụ việc đang được xử lý, giải quyết.

2. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tiếp nhận và xử lý 64 đơn, trong đó có 09 đơn khiếu nại, 18 đơn tố cáo, 37 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh.

Chuyển 15 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lại đơn, hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 07 đơn; công dân rút 01 đơn; tiến hành xếp lưu 25 đơn không đủ điều kiện xử lý (đơn trùng lặp nội dung/đơn đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết/đơn không có tài liệu chứng minh nội dung đơn).

3. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền

a) Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp nhận 04 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và hiện đang xem xét giải quyết.

b) Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã xem xét giải quyết 03 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Đến thời điểm báo cáo, các cơ quan, đơn thuộc Bộ đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung 03 đơn tố cáo.

c) Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã xem xét giải quyết 10 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Ban hành 08 văn bản trả lời đơn. Đang xem xét giải quyết 02 đơn.