Quản lý Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các công ty lữ hành Việt Nam

15/10/2020  / 326 lượt xem

HỎI: Việc quản lý Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các công ty lữ hành Việt Nam được thực hiện theo quy định nào?

Trả lời: Luật Du lịch năm 2017 không quy định về quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện của các công ty lữ hành Việt Nam. Hiện nay, việc quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện của các công ty lữ hành Việt Nam thực hiện theo quy định tại các Điều 41, 45 và 46 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, đến ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2014 sẽ được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020. Trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định về quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện tại các Điều 44, 45. Do đó, khi thành lập chi nhánh hoặc mở văn phòng đại diện, các công ty lữ hành Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật và các quy định pháp luật liên quan.