LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH, THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

04/04/2023  / 3374 lượt xem

HỎI: Việc lập hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch được quy định như thế nào? Việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tại địa phương thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Đối với hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch, các quy định về điều kiện công nhận, lập hồ sơ và thủ tục công nhận điểm du lịch thực hiện theo Điều 23, Điều 24 Luật Du lịch năm 2017, Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Đến nay, các địa phương trên cả nước đã thực hiện công nhận đối với 535 điểm du lịch.

Đối với việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, thực hiện khoản 1 Điều 70 Luật Du lịch năm 2017, ngày 12/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Điều 1 Quyết định quy định: "Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch". Đồng thời, tại khoản 1 Điều 1 Điều lệ quy định: "Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu". Như vậy, Luật Du lịch và Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg chỉ quy định việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không có quy định về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.