Giới thiệu Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
30/12/2019  / 10663 lượt xem