Chính sách về du lịch cộng đồng và hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng

28/12/2021  / 4269 lượt xem

HỎI: Chính sách về du lịch cộng đồng và hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng thực hiện theo quy định nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Du lịch năm 2017, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; có chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng. Do đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày 28/7/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung phát triển du lịch nông thôn, phát triển du lịch cộng đồng thành một nhiệm vụ được hỗ trợ trong Chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng; đồng thời lồng ghép, tranh thủ các nguồn lực từ triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; các Chương trình Mục tiêu quốc gia khác như Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 và các nguồn lực xã hội hợp pháp khác.