Đặt tên cơ sở lưu trú du lịch

13/08/2020  / 412 lượt xem

Hỏi: Việc đặt tên cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được quy định như thế nào?

Trả lời:

Việc đặt tên cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Điều 38 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về tên doanh nghiệp như sau:

- Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

(1) Loại hình doanh nghiệp: Tên loại hình doanh nghiệp được viết là "công ty trách nhiệm hữu hạn" hoặc "công ty TNHH" đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là "công ty cổ phần" hoặc "công ty CP" đối với công ty cổ phần; được viết là "công ty hợp danh" hoặc "công ty HD" đối với công ty hợp danh; được viết là "doanh nghiệp tư nhân", "DNTN" hoặc "doanh nghiệp TN" đối với doanh nghiệp tư nhân;

(2) Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

- Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định nhiều nội dung khác liên quan đến việc đặt tên doanh nghiệp, bao gồm: những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp (Điều 39); tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp (Điều 40); tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (Điều 41); tên trùng và tên gây nhầm lẫn (Điều 42).

2. Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định việc đặt tên hộ kinh doanh như sau:

- Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

(1) Loại hình "Hộ kinh doanh";

(2) Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

- Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

- Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ "công ty", "doanh nghiệp" để đặt tên hộ kinh doanh.

- Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

Bên cạnh đó, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP cũng quy định một số nội dung khác liên quan đến việc đặt tên doanh nghiệp, như: Tên trùng và tên gây nhầm lẫn (Điều 17); Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên doanh nghiệp (Điều 18); Tên chi nhánh, văn phòng đại diện (Điều 20); tên hộ kinh doanh (Điều 73).