Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

22/07/2020  / 123 lượt xem

HỎI: Trước khi Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có hiệu lực, một số doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke. Hiện nay, địa điểm kinh doanh không thay đổi, số lượng phòng karaoke không thay đổi nhưng thay đổi về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với trường hợp này, bộ phận cấp giấy phép đã tham mưu tiến hành đi thẩm định lại và cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke. Việc thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép với điều kiện như trên có trái với Nghị định số 54/2019/NĐ-CP không?

TRẢ LỜI:

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, trong trường hợp địa điểm kinh doanh karaoke không thay đổi, số lượng phòng karaoke không thay đổi nhưng thay đổi về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì việc điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 12 của Nghị định này. Theo đó, không thực hiện cấp mới mà cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế các nội dung thay đổi và cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã được điều chỉnh (theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định).