THANH TRA VIỆC XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TỪ 01 SAO ĐẾN 03 SAO TẠI SỞ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

11/01/2024  / 2848 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-TTr ngày 13/9/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 01 sao đến 03 sao tại Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả thanh tra cho thấy, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch và Quyết định số 100/QĐ-SDL ngày 18/3/2022 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch; thực hiện việc thu lệ phí nộp ngân sách theo quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; các hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa xem xét giải quyết đảm bảo thời gian quy định.

Thanh tra Bộ kiến nghị Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện đúng quy định pháp luật về kinh doanh du lịch; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong việc thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 01 sao đến 03 sao trên địa bàn.