Thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

20/04/2020  / 105 lượt xem

Triển khai thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, ngày 15 tháng 4 năm 2020, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 19/TTr-HCTH đề nghị Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch theo nội dung của Công văn số 2673/VPCP-KGVX.

Về thẩm quyền xử phạt các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, Thanh tra Bộ đã có Công văn số 8/TTr-VHGĐ ngày 10 tháng 4 năm 2020 đề nghị Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của Thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế đã có Công văn số 2096/BYT-PC trả lời Thanh tra Bộ, trong đó nêu rõ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính các hành vi được quy định trong Nghị định số 176/2013/NĐ-CP có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.