Thanh tra hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Trà Vinh

28/07/2021  / 240 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-TTr ngày 06/4/2021 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 13/4/2021 đến ngày 16/4/2021, Thanh tra Bộ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tiến hành thanh tra tại 6 cơ sở (1 điểm du lịch, 2 khu du lịch, 3 cơ sở lưu trú du lịch).

Việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:

Các điểm du lịch, khu du lịch có hệ thống điện, nước sạch, giao thông tương đối thuận tiện; cung cấp dịch vụ tham quan, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm, dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch. Điểm du lịch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận là điểm du lịch, 2 khu du lịch chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là khu du lịch.

Các cơ sở lưu trú du lịch đã bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định; đã đăng kí xếp hạng, xếp hạng lại; duy trì cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận; gắn biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; công khai nội quy, giá cả dịch vụ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

Các cơ sở đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch:

Các cơ sở được kiểm tra đã thực hiện đúng quy định về lập đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thu gom, vận chuyển, xử lí chất thải rắn thông thường; niêm yết nội quy bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực theo dõi tình hình môi trường. Tuy nhiên, tại điểm du lịch chưa có nhà vệ sinh công cộng theo quy định, chưa thực hiện đúng quy định về thu gom, xử lí chất thải; các cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác giám sát môi trường định kì cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013.

Thanh tra Bộ kiến nghị các cơ sở khắc phục kịp thời các tồn tại, thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.