THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

30/12/2022  / 59 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTr ngày 14/9/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian 5 ngày từ ngày 26/9/2022, Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra tại 10 đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch (trong đó 8 cơ sở lưu trú du lịch, 2 doanh nghiệp lữ hành quốc tế) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thanh tra:

Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

- Về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: 2 đơn vị đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định (về đăng kí doanh nghiệp; kí quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; đảm bảo quy định về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành).

- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành: 2 doanh nghiệp đã kí hợp đồng với khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch; mua bảo hiểm cho khách du lịch theo hợp đồng; sử dụng hướng dẫn viên du lịch theo quy định; công khai số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; lập và lưu trữ hồ sơ, tà liệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. Tuy nhiên, vẫn còn 1 doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quy định về báo cáo thống kê trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch:

- Về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: 8 cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định, cụ thể:

+ Về đăng kí doanh nghiệp: 3 cơ sở có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn; 2 cơ sở có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty Cổ phần; 1 cơ sở có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty liên doanh; 2 cơ sở có giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh.

+ Về điều kiện về cơ sở vật chất kĩ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch: 6 cơ sở được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 5 sao, 2 cơ sở được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 4 sao.

+ Các đơn vị đã xuất trình giấy chứng nhận và các văn bản có liên quan về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch: Các cơ sở đã thực hiện đúng quy định về xếp hạng, xếp hạng lại, duy trì cơ sở vật chất kĩ thuật, dịch vụ tương ứng với hạng cơ sở lưu trú đã được công nhận hoặc đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kĩ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Các cơ sở đã công khai nội quy, giá cả dịch vụ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch gửi Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua thanh tra, 3 cơ sở chưa đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định; 1 cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định; 1 cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch:

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại 5 cơ sở lưu trú du lịch. Các cơ sở đã thực hiện đúng quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng kí môi trường; về quan trắc, giám sát môi trường định kì; xả nước thải, thu gom, vận chuyển, xử rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại; niêm yết nội quy bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực theo dõi tình hình môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn 3 cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác giám sát môi trường định kì gửi Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013.

Thanh tra Bộ đã ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận thanh tra và quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.