THANH TRA HOẠT ĐỘNG CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI SỞ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

14/10/2022  / 65 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTr ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả thanh tra cho thấy:

Thực hiện Luật Du lịch năm 2017, từ năm 2018 đến ngày 31/7/2022, Sở  Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp 2.130 thẻ hướng dẫn viên du lịch, gồm: 1.369 thẻ hướng dẫn viên du lịch cấp mới (1.052 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 317 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa); 732 thẻ hướng dẫn viên du lịch cấp đổi (650 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 82 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa); 29 thẻ hướng dẫn viên du lịch cấp lại (26 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 03 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa). Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định thu hồi 68 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế đã được cấp (do xác minh phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ giả).

1. Trình tự, thủ tục và thời hạn cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thực hiện theo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, việc triển khai cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo quy trình: Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện việc thu phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo đúng quy định tại các thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/20218, Thông tư số 35/2020/TT- BTC ngày 05/5/2020, Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020, Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021, Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 và Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

2. Kết quả hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

- Việc cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch:

Kiểm tra thực tế 1.089/1.369 hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch, có 25/1.089 hồ sơ không bảo đảm đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Du lịch (gồm: 9 hồ sơ có văn bằng không đúng quy  định, 16 hồ sơ có chứng chỉ ngoại ngữ không đúng quy định).

- Việc cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch:

Kiểm tra 439/732 hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, có 52/439 hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Du lịch (gồm: 37 hồ sơ không thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp; 8 hồ sơ không thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp, giấy khám sức khoẻ, sơ yếu lí lịch không đúng quy định; 2 hồ sơ không thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp, giấy chứng nhận cập nhật kiến thức hướng dẫn viên du lịch không đúng quy định; 4 hồ sơ có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức hướng dẫn viên du lịch không đúng quy định).

- Việc cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch:

Kiểm tra 29 hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, kết quả 29/29 hồ sơ đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Du lịch.

3. Việc xác minh văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành xác minh văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ đối với hồ sơ có dấu hiệu vi phạm. Qua xác minh phát hiện 123 hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế không bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 59 (45 trường hợp sử dụng văn bằng giả, 18 trường hợp sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả, 01 trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo giả, 59 trường hợp không bổ sung Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lí chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản từ chối cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đối với 55 trường hợp và ban hành Quyết định thu hồi 68 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Thanh tra Bộ kiến nghị Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, có kế hoạch rà soát, xác minh văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nhưng chưa tiến hành xác minh và các hồ sơ tiếp nhận trong thời gian tới; kiến nghị Tổng cục Du lịch có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài phối hợp xác minh chứng chỉ ngoại ngữ để nâng cao chất lượng hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.