THANH TRA CÔNG TÁC QUẢN LÍ DI TÍCH TẠI BẮC GIANG VÀ BẮC NINH

14/10/2022  / 67 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-TTr ngày 11/7/2022, Quyết định số 117/QĐ-TTr ngày 11/8/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lí di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại tỉnh Bắc Giang (Chùa Bổ Đà; Đình, Chùa, Từ Chỉ Thổ Hà; Chùa Vĩnh Nghiêm) và tại tỉnh Bắc Ninh (Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương; Chùa Bút Tháp; Cụm di tích lịch sử văn hóa thôn Thọ Đức xã Tam Đa, huyện Yên Phong).

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản quản lí, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Các Ban quản lí di tích tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong những năm qua đã thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lí nhà nước về di sản và lễ hội; việc quản lí, bảo vệ, tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị của di tích. Công tác quản lí khu vực bảo vệ di tích, không gian di tích, bảo vệ di vật, cổ vật, hiện vật thuộc di tích đã được quan tâm, tăng cường. Công tác phát huy giá trị di tích ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lí di tích tại các di tích được thanh tra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh còn một số tồn tại, hạn chế: Thành viên trong Ban quản lí di tích thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về quản lí di tích; còn đưa nhiều hiện vật không trong danh mục vào thờ tự tại di tích; nguồn kinh phí cho công tác bảo tồn và tu bổ, tôn tạo tại một số di tích còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời nên một số di tích đã có hiện tượng xuống cấp; một số di tích chưa đầu tư trang thiết bị phòng, chống cháy nổ...

Thanh tra Bộ kiến nghị các Ban quản lí di tích khắc phục kịp thời các tồn tại phát hiện qua thanh tra.