PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÍ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

14/10/2022  / 131 lượt xem

Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lí của các bộ, cơ quan ngang bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí.

Tại Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Thủ tướng Chính phủ giao phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về các lĩnh vực: mĩ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; thể dục, thể thao; du lịch; gia đình; di sản văn hóa; hợp tác quốc tế; thư viện.

1. Lĩnh vực mĩ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

Nhóm các thủ tục: Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.001671); Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.001704).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 11, điểm b khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2023.

 

2. Lĩnh vực thể dục, thể thao

Thủ tục Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hằng năm từng môn thể thao (mã TTHC: 1.003716).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1, khoản 5 Điều 13 và khoản 15 Điều 38 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

3. Lĩnh vực du lịch

3.1. Nhóm các thủ tục: Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (mã TTHC: 1004572); Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (mã TTHC: 1001455); Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (mã TTHC: 1004580); Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (mã TTHC: 1004551); Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (mã TTHC: 1004503).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch về UBND cấp huyện.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch năm 2017.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

3.2. Thủ tục Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực (mã TTHC: 1004610).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Thủ tướng Chính phủ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 3 Điều 69 Luật Du lịch năm 2017.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

4. Lĩnh vực gia đình

4.1. Nhóm các thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (mã TTHC: 2001414); Cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (mã TTHC: 1005441).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; khoản 1 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2023.

4.2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (mã TTHC: 1001420).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng kí hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2022.

4.3. Nhóm các thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.000919); Đổi Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.001407); Đổi Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.000817).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng kí hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2022.

5. Lĩnh vực di sản văn hóa; hợp tác quốc tế

5.1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (mã TTHC: 1.003793).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Di sản văn hóa (được sửa đổi tại điểm c khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa); sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; sửa đổi, bổ sung mục 2 điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

5.2. Nhóm các thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.006412); Cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.001082); Gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.001091).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về UBND cấp tỉnh.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2023.

6. Lĩnh vực thư viện

6.1. Nhóm các thủ tục: Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (mã TTHC: 1.008897); Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (mã TTHC: 1.008896).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện năm 2019; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 2 Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

6.2. Thủ tục Thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (mã TTHC: 1.008895).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện 2019; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 2 Thông tư  số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

6.3. Nhóm các thủ tục: Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (mã TTHC: 1.008899); Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (mã TTHC: 1.008900); Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (mã TTHC: 1.008898).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp huyện về Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Văn hóa thuộc UBND cấp huyện.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 23 Luật Thư viện năm 2019.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.