HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA

11/01/2024  / 3810 lượt xem

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra.

Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan thanh tra, gồm:

1. Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính:

a) Thanh tra Chính phủ;

b) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

d) Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

2. Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực:

a) Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ;

b) Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương;

c) Cơ quan thanh tra trong cơ quan cơ yếu Chính phủ;

d) Thanh tra sở.

3. Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ.

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra trong các cơ quan thanh tra nêu tại Điều 2 của Thông tư được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư.

Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra trong các cơ quan thanh tra nêu tại Điều 2 của Thông tư được quy định tại Phụ lục II.A, Phụ lục II.B, Phụ lục II.C, Phụ lục II.D ban hành kèm theo Thông tư.

Khung cấp độ xác định năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra trong các cơ quan thanh tra nêu tại Điều 2 của Thông tư được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư.

Cơ quan thanh tra là đối tượng áp dụng của Thông tư có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 5 của Thông tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.