Kết quả kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tại các tỉnh Hưng Yên, Lào Cai và Yên Bái

22/12/2020  / 143 lượt xem

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020, trong tháng 10/2020, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định số 96, 97, 104/QĐ-TTr về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể tại các tỉnh Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái. Đoàn kiểm tra đã làm việc với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị, thành phố; các Ban quản lý di tích được kiểm tra; đồng thời kiểm tra thực tế tại 09 di tích (gồm Đền Mẫu, Đền Đa Hòa, Đền Ghênh, Chùa Nôm (tỉnh Hưng Yên), Đền Đông Cuông, Đền Nhược Sơn (tỉnh Yên Bái), Đền Bảo Hà, Đền Mẫu, Đền Thượng (tỉnh Lào Cai)). Kết quả như sau:

Về công tác quản lý di sản văn hóa: Các di tích được kiểm tra đã thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về di tích, lễ hội; quản lý việc thu, chi tiền công đức, tiền giọt dầu và các khoản thu khác từ lễ hội; được xác định khoanh vùng bảo vệ di tích. Tuy nhiên, tại một số di tích còn tồn tại, thiếu sót như: Nội tự đặt nhiều hiện vật không phải đồ thờ tự của di tích; việc bài trí đồ thờ tự chưa phù hợp; hệ thống điện bố trí trong nội tự chưa đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy; vẫn còn hiện tượng tiếp nhận công đức bằng hiện vật; trong khuôn viên còn một số hạng mục công trình bố trí chưa hợp lý…

Về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: Một số di tích đang thực hiện dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, tại thời điểm kiểm tra chưa hoàn công, chưa bàn giao. Trong quá trình thực hiện dự án, một số hạng mục có sự thay đổi so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; một số di tích chưa thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị Cục Di sản Văn hóa thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo quy định.

Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra Bộ kiến nghị:

+ Cục Di sản văn hóa tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý di sản văn hóa, đặc biệt là công tác trùng tu, tu bổ di tích.

+ UBND các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, trùng tu, tu bổ di tích trên địa bàn và xử lý các hành vi sai phạm theo quy định pháp luật.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh triển khai công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm theo quy định.

+ Các Ban quản lý di tích kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót; báo cáo Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện.