Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2020 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/10/2020  / 55 lượt xem

Triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, điều chỉnh, 9 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ đã thành lập 23 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 03 đoàn thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng, 20 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 15 tổ chức với tổng số tiền phạt là 372,5 triệu đồng. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực hoạt động:

1. Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ triển khai 03 đoàn thanh tra, gồm: 02 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018 - 2019 tại Trường quay Cổ Loa và Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; 01 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào do Cục Hợp tác quốc tế làm Chủ đầu tư.

Ban hành 07 kết luận thanh tra, gồm: 04 Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính năm 2017-2018 tại 04 đơn vị thuộc Bộ: Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, Trung tâm Thông tin thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thể dục thể thao; Kết luận thanh tra hành chính tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường quay Cổ Loa; Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào do Cục Hợp tác quốc tế làm Chủ đầu tư.

Thanh tra Bộ đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng như rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, với đặc điểm của đơn vị; chấm dứt thu tiền học phí, lệ phí đào tạo sau đại học qua Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản; lập đề án tổng thể liên doanh, liên kết báo cáo Bộ phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện kê khai tài sản, công khai, minh bạch tài sản đúng quy định, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định; rà soát thực hiện công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ tuân thủ đúng quy định. Kiến nghị giảm trừ quyết toán 03 gói thầu với tổng số tiền 372.777.233 đồng, điều chỉnh giảm trừ chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán trong Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành số tiền 150.965.950 đồng.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

a) Lĩnh vực văn hóa:

Thanh tra Bộ đã triển khai 13 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 66 tổ chức, cá nhân, cụ thể:

- Triển khai 08 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020 và phòng, chống dịch Covid-19 tại 08 tỉnh, thành phố đối với 25 lượt di tích, lễ hội.

- Triển khai 03 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Tháp và Trà Vinh đối với 27 tổ chức, cá nhân. Thanh tra Bộ đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân cam kết trả tiền nhuận bút, tiền thù lao cho việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố tại cơ sở.

- Triển khai 02 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên đối với 14 di tích. Kiến nghị các cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan khắc phục một số tồn tại, hạn chế như xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các hạng mục phụ trợ của hệ thống di tích, danh thắng; đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông đến các di tích, v.v...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả đối với 10 tổ chức, tổng số tiền xử phạt là 300 triệu đồng.

b) Lĩnh vực thể thao

Thanh tra Bộ đã triển khai 04 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 06 tổ chức, cá nhân, cụ thể:

- Triển khai 03 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác tổ chức các giải: giải Vô địch Cầu mây bãi biển toàn quốc năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng, giải Vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và giải Vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Nghệ An.

- Triển khai Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao tại tỉnh Lâm Đồng đối với 03 tổ chức.

Xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức, số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

c) Lĩnh vực du lịch

Thanh tra Bộ đã triển khai 03 đoàn thanh tra đối với 60 tổ chức, cụ thể:

- Triển khai 02 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành tại các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng đối với 57 tổ chức.

- Triển khai Đoàn kiểm tra, khảo sát việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch và quản lý di tích tại tỉnh Long An đối với 03 tổ chức.

Xử phạt vi phạm hành chính 04 tổ chức, tổng số tiền phạt là 65 triệu đồng.