Kết quả công tác quý I năm 2022 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26/04/2022  / 69 lượt xem

Trong quý I/2022, Thanh tra Bộ triển khai 6 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 15 tổ chức, cá nhân; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 190 triệu đồng. Kết quả cụ thể: 

1. Công tác thanh tra hành chính

a) Tiếp tục triển khai thực hiện 3 đoàn theo kế hoạch năm 2021, cụ thể:

- Tiếp tục thanh tra tại 1 đơn vị thuộc Bộ. Đã kết thúc thanh tra tại đơn vị; đang xây dựng báo cáo kết quả thanh tra.

- Ban hành 2 kết luận thanh tra. Kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại phát hiện qua thanh tra; kiến nghị 1 đơn vị loại khỏi quyết toán chi phí nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng số tiền 6.117.866 đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại các đơn vị được thanh tra trong năm 2020. Qua kiểm tra, 1 đơn vị đã thực hiện 100% các kiến nghị; 4 đơn vị chưa thực hiện xong các kiến nghị. Thanh tra Bộ yêu cầu 4 đơn vị tiếp tục thực hiện các kiến nghị chưa được thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ.

b) Triển khai 2 đoàn thanh tra theo kế hoạch năm 2022, cụ thể:

- Triển khai Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 1 đơn vị thuộc Bộ. Đã kết thúc thanh tra tại đơn vị; đang xây dựng, hoàn thiện Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra.

- Triển khai Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí, thực hiện mua sắm đối với 2 gói thầu: mua sắm, bổ sung trang thiết bị phòng học chức năng và chuyên môn; bổ sung trang thiết bị và nâng cấp thư viện điện tử tại 1 đơn vị thuộc Bộ. Đang tiến hành thanh tra tại đơn vị.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Triển khai 4 đoàn thanh tra đối với 13 tổ chức, cá nhân, cụ thể:

- Triển khai Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Hải Phòng. Đã kết thúc thanh tra trực tiếp, đang hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra.

- Triển khai 3 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao tại Hòa Bình, Hà Nội và Hải Phòng.

Đã ban hành các kết luận thanh tra. Về cơ bản, các cơ sở được thanh tra đã chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao môn golf; tuy nhiên, còn một cơ sở chưa bố trí điểm sơ cứu, cấp cứu trên sân golf. Thanh tra Bộ kiến nghị các cơ sở khắc phục tồn tại; tiếp tục chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xử lí 2 vụ việc vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền xử phạt là 190 triệu đồng; yêu cầu 2 tổ chức, cá nhân bị xử phạt tháo gỡ, xóa ngay nội dung quảng cáo vi phạm đăng trên website, yêu cầu 1 tổ chức cải chính thông tin.

3. Công tác tiếp công dân, xử lí, giải quyết đơn

a) Tiếp công dân

Thanh tra Bộ tiếp 6 lượt công dân; nội dung kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến di tích, công tác quản lí, điều hành tại đơn vị thuộc Bộ… Phối hợp với đơn vị thuộc Bộ trả lời, hướng dẫn, giải thích cho công dân; tiếp nhận 2 đơn chuyển đơn vị thuộc Bộ xem xét xử lí.

b) Xử lí, giải quyết đơn

- Tiếp nhận 123 đơn, trong đó: 26 đơn tố cáo, 9 đơn khiếu nại, 88 đơn kiến nghị, phản ánh; tiếp tục xử lí 1 đơn tố cáo kì trước chuyển sang.

- Chuyển 24 đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 5 đơn; công dân rút 4 đơn; xếp lưu 84 đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện xử lí.

- Thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo tại 1 đơn vị thuộc Bộ. Đã kết thúc xác minh tại đơn vị; đang xây dựng Báo cáo kết quả xác minh. Ngoài ra, Thanh tra Bộ xem xét giải quyết 3 đơn kiến nghị.

- Đang xử lí 3 đơn vừa được tiếp nhận.

c) Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng

Tiếp nhận 11 kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Chuyển 1 kiến nghị, phản ánh đến đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn công dân gửi các kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của Bộ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.