Kết quả công tác quý I/2020 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08/04/2020  / 89 lượt xem

Triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 3884/QĐ-BVHTTDL ngày 06/11/2019, trong quý I, Thanh tra Bộ đã thành lập 10 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 02 đoàn thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng, 08 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 08 đoàn theo kế hoạch, 02 đoàn đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 15 tổ chức với tổng số tiền phạt là 372,5 triệu đồng. Kết quả cụ thể như sau:

1. Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ triển khai 02 đoàn thanh tra, gồm: Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng các năm 2018 và 2019 tại Trường quay Cổ Loa và Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tại Cục Hợp tác quốc tế.

Ban hành 05 kết luận thanh tra, gồm: 03 Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính các năm 2017 và 2018 tại 03 đơn vị: Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, Trung tâm Thông tin thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Kết luận thanh tra hành chính tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng các năm 2018 và 2019 tại Trường quay Cổ Loa. Thanh tra Bộ đã kiến nghị các đơn vị khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

a) Lĩnh vực văn hóa:

- Triển khai Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý và chuẩn bị tổ chức lễ hội năm 2020 tại thành phố Hà Nội; 04 đoàn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội và phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Thái Bình đối với 25 lượt di tích, lễ hội.

Tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội, phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa và Lạng Sơn.

- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường tại thành phố Hồ Chí Minh đối với 07 tổ chức, cá nhân.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả đối với 10 tổ chức, tổng số tiền xử phạt là 300 triệu đồng.

b) Lĩnh vực thể thao

Xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức, số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

c) Lĩnh vực du lịch

Triển khai 02 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành tại các thành phốHồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng (thanh tra đột xuất).

Xử phạt vi phạm hành chính 04 tổ chức, tổng số tiền phạt là 65 triệu đồng.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Tiếp công dân

Quý I/2020, Thanh tra Bộ đã tiếp 07 lượt công dân, không có đoàn đông người, phức tạp. Nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân chủ yếu về giải quyết chế độ, chính sách; hỏi thông tin về kết quả giải quyết đơn… Thanh tra Bộ đã trả lời, giải thích, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

b) Tiếp nhận, phân loại đơn

Quý I/2020, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 39 đơn, trong đó 17 đơn tố cáo, 05 đơn khiếu nại và 17 đơn kiến nghị, phản ánh.

c) Kết quả xử lý, giải quyết đơn

Chuyển 14 đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Trả lại đơn, hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 01 đơn. Soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Như Ngọc Quyên.

Thành lập 02 Tổ xác minh nội dung đơn tố cáo tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả. Hiện đang hoàn thiện dự thảo kết quả xác minh.

Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả xác minh việc sử dụng xe ô tô công tại Cục Điện ảnh.

Quý II/2020, Thanh tra Bộ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020; thường trực tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân qua đường dây nóng; thường trực tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phát sinh trong kỳ.