Kết quả công tác 9 tháng năm 2021 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/11/2021  / 7 lượt xem

Chín tháng năm 2021, Thanh tra Bộ triển khai 16 đoàn thanh tra, trong đó, 5 đoàn thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, 11 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 58 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 4 tổ chức, tổng số tiền phạt là 315 triệu đồng. Kết quả cụ thể:

1. Công tác thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục triển khai thực hiện 2 đoàn thanh tra theo Kế hoạch năm 2020, gồm:

+ Tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Đã ban hành Kết luận thanh tra.

+ Ban hành Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai 5 đoàn thanh tra (1 đoàn đột xuất, 4 đoàn theo Kế hoạch năm 2021), gồm:

+ Đột xuất: 1 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam. Đã ban hành Kết luận thanh tra.

+ Theo kế hoạch năm 2021:

3 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đã ban hành Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. Đoàn thanh tra tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chưa tiến hành thanh tra tại đơn vị do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

1 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lí và thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên (Dự án đầu tư xây dựng Nhà sáng tác Văn hóa nghệ thuật khu vực Nam Bộ). Đã ban hành Kết luận thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại trong công tác quản lí tài chính, quản lí và sử dụng tài sản công, quản lí và thực hiện dự án đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Bộ được thanh tra như: một số nội dung chi quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định pháp luật, thiếu căn cứ pháp lí; sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê nhưng chưa xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê báo cáo Bộ phê duyệt; chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm theo quy định; một số trường hợp kê khai tài sản chưa đúng quy định;... Thanh tra Bộ yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại, thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra; kiến nghị 1 đơn vị nộp ngân sách nhà nước khoản phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện thu của sinh viên số tiền 258 triệu đồng (của một số sinh viên không đến nhận khi đơn vị trả lại).

Tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam, qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại như: không tổ chức được các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên từ năm 2017 đến thời điểm kiểm tra; không tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp; không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn Ban Kiểm soát; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2017, 2018 và 2019 không hiệu quả; chưa bảo toàn, phát triển vốn theo quy định; quá trình triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Bách Hiền có nhiều nội dung không minh bạch; việc xử lí các hợp đồng liên quan đến hợp tác đầu tư tại khu đất 181 Nguyễn Huy Tưởng còn giải quyết kéo dài, chưa dứt điểm, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty; từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty không xây dựng Quy chế hoạt động của người đại diện, không xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, không thực hiện báo cáo định kì hằng quý theo quy định;… Tại Kết luận đã kiến nghị Công ty và các cơ quan, đơn vị có liên quan (Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế…) thực hiện các biện pháp để khắc phục các tồn tại, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra các tồn tại đã nêu trong Kết luận; kiến nghị Công ty xem xét, quy trách nhiệm cá nhân buộc bồi thường thiệt hại cho Công ty đối với các vụ việc đã nêu trong Kết luận. Chuyển thông tin sang cơ quan điều tra xem xét xử lí 2 vụ việc.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

a) Lĩnh vực văn hóa

Triển khai 7 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 21 tổ chức, cá nhân, cụ thể:

- Triển khai 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí và tổ chức lễ hội, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với 17 di tích, lễ hội tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An và Thanh Hóa. Riêng đối với các đoàn thanh tra tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định thanh tra, tuy nhiên, do tại thời điểm đó, dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp nên Thanh tra Bộ chỉ đạo Thanh tra các Sở tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ.

- Triển khai 2 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể đối với 4 di tích tại Bình Dương và Bình Phước.

Đã ban hành các kết luận thanh tra, kiểm tra. Về cơ bản, các đơn vị quản lí di tích đã chấp hành quy định pháp luật, tuy nhiên, còn một số tồn tại như còn tình trạng thắp hương, nến trong khu nội tự, đốt vàng mã tại di tích ảnh hưởng môi trường và phòng cháy chữa cháy; chưa đầu tư xây dựng bãi trông giữ xe, du khách để xe trong khuôn viên di tích ảnh hưởng việc đi lại; chưa có nội quy, biển chỉ dẫn bảo vệ môi trường;… Thanh tra Bộ kiến nghị Ban quản lí các di tích khắc phục kịp thời các tồn tại, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội…) xử lí một số vụ việc liên quan đến tổ chức thi người đẹp, tu bổ di tích, phát hành phim… Kết quả, Thanh tra Bộ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 315 triệu đồng; yêu cầu 1 tổ chức tiêu hủy 2 MV vi phạm, 1 tổ chức dỡ bỏ nội dung quảng cáo vi phạm trên website và cải chính thông tin; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc liên quan đến việc lợi dụng cuộc thi người đẹp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

b) Lĩnh vực thể thao

Triển khai 3 đoàn thanh tra, kiểm tra, cụ thể:

- Triển khai 2 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao đối với 27 cơ sở tại Ninh Bình, Hà Nội và Bình Dương.

- Triển khai 01 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác tổ chức giải Vô địch Muay quốc gia năm 2021 tại tỉnh Thanh Hóa.

Đã ban hành các Kết luận thanh tra, kiểm tra. Về cơ bản, các cơ sở đã chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, còn một số tồn tại như: tủ thuốc chưa đảm bảo danh mục thuốc, biển báo khu vực bể bơi gắn tại các vị trí khó quan sát; chưa hoàn thiện lắp đặt thiết bị cảnh báo và hệ thống báo động khi có sét trên toàn mặt sân golf;… Thanh tra Bộ kiến nghị các cơ sở khắc phục kịp thời các tồn tại, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

c) Lĩnh vực du lịch

Triển khai 01 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với 10 cơ sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch tại Bình Dương và Trà Vinh.

Đã ban hành các kết luận thanh tra. Các cơ sở về cơ bản đã chấp hành quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

3. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lí, giải quyết đơn

a) Tiếp công dân

Tiếp 33 lượt công dân. Nội dung chủ yếu về đề nghị cung cấp thông tin giải quyết đơn; khiếu nại kết quả đấu thầu; kiến nghị việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; phản ánh việc xâm hại di tích… Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trả lời, hướng dẫn công dân; tiếp nhận đơn và chuyển các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan xem xét giải quyết.

b) Tiếp nhận, xử lí, giải quyết đơn

Tiếp nhận 179 đơn, trong đó: 65 đơn tố cáo, 14 đơn khiếu nại, 100 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó, tiếp nhận 11 đơn qua tiếp công dân).

Chuyển 66 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (trong đó, chuyển 35 đơn đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ). Trả lại, hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 13 đơn. Công dân rút 1 đơn. Ban hành 4 công văn trả lời đơn. Xếp lưu 91 đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện xử lí.

Thụ lí giải quyết 10 đơn, cụ thể:

- Thành lập Tổ xác minh thụ lí giải quyết đơn tố cáo tại Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kết luận nội dung tố cáo, kết luận 5 nội dung tố cáo sai.

- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn thụ lí giải quyết 1 đơn tố cáo về tổ chức cuộc thi người đẹp không có giấy phép. Kết quả, chuyển cơ quan điều tra một vụ việc liên quan đến việc lợi dụng cuộc thi người đẹp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

- Kết hợp với Đoàn thanh tra tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết 8 đơn thư phản ánh một số vấn đề của Trường. Đã ban hành Quyết định thanh tra; tiến hành thanh tra trực tiếp khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kết luận nội dung tố cáo tại Báo Văn hóa (thụ lí giải quyết cuối năm 2020); kết luận: 11 nội dung tố cáo đúng, 14 nội dung tố cáo sai, 3 nội dung tố cáo đúng một phần, 2 nội dung tố cáo không có cơ sở kết luận. Yêu cầu Tập thể lãnh đạo Báo Văn hóa kiểm điểm trách nhiệm của 3 cá nhân; khắc phục các tồn tại, thiếu sót như: xây dựng và ban hành Quy chế quản lí, sử dụng tài sản, Quy chế chấm trả nhuận bút, quy định, quy trình quản lí, sử dụng xe ô tô... Yêu cầu Tổng Biên tập Báo Văn hóa thu hồi 4 khoản chi không đúng đối tượng, tổng số tiền 65,2 triệu đồng, đồng thời tiến hành thanh toán lại đúng đối tượng; thu hồi 5 khoản chi không đúng quy định, tổng số tiền 37,77 triệu đồng.

Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát công tác tổ chức đào tạo chương trình giáo dục phổ thông và cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp tại Học viện Múa Việt Nam. Đã ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát.

Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ... làm việc với Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ để xem xét việc xử lí đơn (Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch...).

Phối hợp với Vụ Thi đua, khen thưởng xử lí một số đơn khiếu nại kết quả xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; xét tặng danh hiệu Nghệ nhân dân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2021.

THTCD