Kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/07/2020  / 155 lượt xem

Triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, điều chỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ đã thành lập 15 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 03 đoàn thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng, 12 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra là 96, trong đó có 03 đơn vị thuộc Bộ và 93 tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 15 tổ chức với tổng số tiền phạt là 372,5 triệu đồng. Kết quả cụ thể như sau:

1. Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ triển khai 03 đoàn thanh tra, gồm: 02 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018 - 2019 tại Trường quay Cổ Loa và Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; 01 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tại Cục Hợp tác quốc tế.

Ban hành 06 kết luận thanh tra; kiến nghị các đơn vị khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng như rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, với đặc điểm của đơn vị; chấm dứt thu tiền học phí, lệ phí đào tạo sau đại học qua Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản; thực hiện kê khai tài sản, công khai, minh bạch tài sản đúng quy định, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định; rà soát thực hiện công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ tuân thủ đúng quy định.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

a) Lĩnh vực văn hóa:

Triển khai 09 đoàn thanh tra, kiểm tra, gồm: 08 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020 và phòng, chống dịch Covid-19 tại 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với 25 lượt di tích, lễ hội; Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với 07 tổ chức, cá nhân.

Tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội, phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa và Lạng Sơn.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả đối với 10 tổ chức, tổng số tiền xử phạt là 300 triệu đồng.

b) Lĩnh vực thể thao

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác tổ chức giải Vô địch Cầu mây bãi biển toàn quốc năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng.

 

Xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức, số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

c) Lĩnh vực du lịch

Triển khai 02 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành tại các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đối với 60 tổ chức.

Xử phạt vi phạm hành chính 04 tổ chức, tổng số tiền phạt là 65 triệu đồng.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a) Tiếp công dân

Thanh tra Bộ đã tiếp 20 lượt công dân, không có đoàn đông người, phức tạp. Nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân chủ yếu về giải quyết chế độ, chính sách; hỏi thông tin về kết quả giải quyết đơn, đề nghị giải quyết một số vấn đề liên quan đến hồ sơ xếp hạng di tích… Thanh tra Bộ đã trả lời, giải thích, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; liên hệ với đơn vị thuộc Bộ có liên quan trực tiếp làm việc với công dân.

b) Tiếp nhận, phân loại đơn

Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 88 đơn, trong đó có 47 đơn tố cáo, 06 đơn khiếu nại và 35 đơn kiến nghị, phản ánh.

c) Kết quả xử lý, giải quyết đơn

Chuyển 36 đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Trả lại đơn, hướng dẫn nơi gửi đơn đối với 03 đơn. Xếp lưu 39 đơn (đơn trùng lặp/đơn đã gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết...).

Thành lập 02 Tổ xác minh nội dung đơn tố cáo tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả.

Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả xác minh nội dung tố cáo tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả; kết quả xác minh việc sử dụng xe ô tô công tại Cục Điện ảnh.

Thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ ban hành Kết luận nội dung tố cáo tại Cục Bản quyền tác giả. Trình Lãnh đạo Bộ Công văn

4. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 103 kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng. Đối với 07 kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, Thanh tra Bộ hướng dẫn công dân liên hệ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan để giải quyết. Đối với 96 kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của Bộ, Thanh tra Bộ hướng dẫn công dân kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.