Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

16/11/2021  / 247 lượt xem

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  2767/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

                                                                  

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3478/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện một số cuộc thanh tra, kiểm tra sau:

TT

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Thời gian theo kế hoạch

Thời gian điều chỉnh

  1.  

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lí di tích tại tỉnh Cao Bằng

Tháng 6

Tháng 10

  1.  

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lí di tích tại Thành phố Hà Nội

Tháng 12

Tháng 11

2. Không thực hiện cuộc thanh tra sau do trùng với kế hoạch năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước:

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí, thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Bắc (Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thực hành nghề khách sạn - Trường Cao đẳng Nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng) (nhiệm vụ tháng 8).

3. Không thực hiện các cuộc thanh tra sau do ảnh hưởng của dịch Covid-19:

a) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng các năm 2019 và 2020 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (nhiệm vụ tháng 5, 6); Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (nhiệm vụ tháng 10, 11);

b) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí và tổ chức lễ hội tại các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình và Quảng Ninh (nhiệm vụ tháng 02);

c) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lí, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể tại tỉnh Bình Thuận (nhiệm vụ tháng 5); tỉnh Bạc Liêu (nhiệm vụ tháng 6); tỉnh Đồng Nai (nhiệm vụ tháng 7); thành phố Hải Phòng (nhiệm vụ tháng 8); tỉnh Thái Nguyên (nhiệm vụ tháng 9); tỉnh Bến Tre (nhiệm vụ tháng 10);

d) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Kiên Giang (nhiệm vụ tháng 5); thành phố Cần Thơ (nhiệm vụ tháng 11);

đ) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về điện ảnh đối với Công ty CP Giải trí Phát hành phim - Rạp chiếu phim Ngôi Sao (nhiệm vụ tháng 6);

e) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo tại tỉnh Đắk Lắk (nhiệm vụ tháng 7);

g) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu (theo giấy phép, nhiệm vụ cả năm);

h) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan (theo đơn, nhiệm vụ cả năm);

i) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao tại các tỉnh Kiên Giang và Vĩnh Phúc (nhiệm vụ tháng 5); thành phố Đà Nẵng, Câu lạc bộ Bóng đá SHB Đà Nẵng (nhiệm vụ tháng 6); tỉnh Bắc Ninh (nhiệm vụ tháng 7); tỉnh Khánh Hòa (nhiệm vụ tháng 8); các tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu (nhiệm vụ tháng 9); các tỉnh Quảng Nam, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Giang (nhiệm vụ tháng 10); Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Bóng đá Sài Gòn (nhiệm vụ tháng 11);

k) Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch (nhiệm vụ tháng 1 và 2). Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch; công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm vụ tháng 4); tỉnh Vĩnh Phúc (nhiệm vụ tháng 5); tỉnh Hậu Giang (nhiệm vụ tháng 6); các tỉnh Khánh Hòa và Thanh Hóa (nhiệm vụ tháng 7); các tỉnh Kiên Giang và Quảng Ninh (nhiệm vụ tháng 8); tỉnh Thừa Thiên Huế (nhiệm vụ tháng 9); các tỉnh Quảng Nam và Hà Nam (nhiệm vụ tháng 10); thành phố Đà Nẵng (nhiệm vụ tháng 11).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

   Trịnh Thị Thủy