CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ.

29/02/2024  / 2617 lượt xem

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, ngày 28.02.2024, Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ VHTTDL đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Cục Bản quyền tác giả.

Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 3752/QĐ-BVHTTDL ngày 06.12.2023; Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08.12.2023 về kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 74/TTCP-KHTC ngày 15.01.2024 về việc bổ sung nội dung Kế hoạch số 2960/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính tại Cục Bản quyền tác giả. Thời kỳ thanh tra từ ngày 15.7.2021 đến ngày 30.11.2023. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc trực tiếp kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có Đoàn thanh tra, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng và các công chức của các bộ phận liên quan. Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, chấp hành Quyết định thanh tra, đồng thời giao các bộ phận liên quan nghiêm túc phối hợp, cử công chức làm đầu mối thường xuyên liên hệ, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.