Giới thiệu Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/12/2019  / 9651 lượt xem

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Thanh tra Bộ gồm:

Ông Phạm Cao Thái- Chánh Thanh tra;

Ông Phạm Xuân Phúc- Phó Chánh Thanh tra, Hàm Vụ trưởng;

Ông Hà Văn Lâu- Phó Chánh Thanh tra.

Thanh tra Bộ có 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

Phòng Hành chính - Tổng hợp;

Phòng Thanh tra Văn hóa - Gia đình;

Phòng Thanh tra Thể dục, thể thao;

Phòng Thanh tra Du lịch;

Phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và được quy định cụ thể tại Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.