Kết luận thanh tra tại Viện Khoa học thể dục thể thao

08/04/2020  / 868 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTr ngày 02/12/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính tại Viện Khoa học Thể dục thể thao các năm 2017 và 2018, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 20/12/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Viện Khoa học Thể dục thể thao. Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/02/2020 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Viện Khoa học Thể dục thể thao tại Công văn số 43/VKHTDTT-HCTH ngày 19/3/2020, ngày 25/3/2020, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 6/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính tại Viện Khoa học Thể dục thể thao các năm 2017 và 2018. Sau đây là một số nội dung của Kết luận thanh tra:

I. Khái quát chung

Theo Quyết định số 994/QĐ-TCTDTT ngày 11/07/2014 và Quyết định số 984/QĐ-TCTDTT ngày 29/6/2018 của Tổng cục Thể dục thể thao, Viện Khoa học Thể dục thể thao (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, có chức năng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao; đào tạo sau đại học về thể dục thể thao.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Về cơ cấu tổ chức: Viện có Viện trưởng và các Phó viện trưởng, 04 Phòng chức năng (Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Đào tạo và quản lý khoa học; Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thể dục thể thao; Phòng Thông tin Khoa học thể dục thể thao), 03 Trung tâm (Trung tâm Y học thể thao; Trung tâm Nghiên cứu, thí nghiệm thể dục thể thao; Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao).

Tình hình sử dụng biên chế, hợp đồng lao động tại Viện:

Theo Quyết định số 2210/QĐ-BVHTTDL ngày 02/6/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) năm 2017 tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện được giao 66 chỉ tiêu (trong đó có 58 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và 08 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Số người làm việc thực tế đến ngày 31/12/2017 là 60 người (trong đó 54 biên chế, 06 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

Theo Quyết định số 3107/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018, Viện được giao 63 chỉ tiêu (trong đó có 55 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và 08 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Số người làm việc thực tế đến ngày 31/12/2018 là 59 người (trong đó 53 biên chế, 06 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

II. Kết luận về những nội dung tiến hành thanh tra

1. Những mặt đã làm được

- Viện đã xây dựng được Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ cho việc thu, chi tại đơn vị.

- Viện đã thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động thường xuyên và một số hoạt động không thường xuyên trên cơ sở dự toán đã được phê duyệt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao; các khoản chi cơ bản tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức, chế độ tài chính hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.

- Viện đã thực hiện mở các loại sổ chi tiết, tổng hợp để theo dõi, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh giá trị tài sản cố định tăng, giảm trong năm và thực hiện tính hao mòn tài sản cố định; báo cáo tài chính được lập theo biểu mẫu và thực hiện công tác khóa sổ cuối năm theo quy định.

- Viện đã thực hiện tính thuế, kê khai nộp thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

- Viện đã thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu số dư tiền gửi theo quy định.

2. Những tồn tại

- Về Quy chế chi tiêu nội bộ:

+ Tại điều 14, mục 4 của Quy chế chi tiêu nội bộ, Viện quy định chi tiền nước uống và bồi dưỡng họp chưa đúng theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Chưa quy định mức chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể…

- Đối với khoản thu: Việc thực hiện thu học phí, lệ phí sau đại học do Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học thu trực tiếp từ học viên là không đúng chức năng nhiệm vụ (không có văn bản giao nhiệm vụ của Viện trưởng), chưa đúng quy định của pháp luật. Trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo Viện, trách nhiệm tham mưu của bộ phận kế toán của Viện.

- Đối với các khoản chi:

+ Viện đã sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để chi cho một số cuộc Hội nghị không đúng quy định theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (không phải là Hội nghị chuyên môn, sơ kết, tổng kết, tập huấn).

+ Chi 100.000đ/người/cuộc họp cho một số hoạt động thường xuyên của đơn vị chưa đúng với quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 và Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

+ Chi tiền làm thêm giờ không có đề xuất, không có nội dung, không có phê duyệt huy động làm thêm giờ của Lãnh đạo Viện.

+ Một số khoản chi chưa hợp lý, chưa có trong quy định.

Theo Công văn giải trình số 43/VKHTDTT-HCTH ngày 19/3/2020, thực chất Viện có tổ chức một số cuộc hội nghị, hội thảo nhằm ôn lại truyền thống các ngày lễ lớn của đất nước, vận dụng chi tiền họp, tiền làm thêm giờ, tiền trực tết,… cho cán bộ, viên chức của Viện. Tuy nhiên, tiêu đề một số quyết định phê duyệt tổ chức hội nghị do đơn vị lập chưa phù hợp, chứng từ chi chưa hợp lý, đầy đủ theo quy định. Viện xin rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện đúng quy định của nhà nước.

- Đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: Việc Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao, là đơn vị thuộc Viện, mặc dù thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ký Hợp đồng hợp tác, hoạt động liên doanh, liên kết nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục phê duyệt đề án là không tuân thủ đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trách nhiệm trước hết thuộc về Lãnh đạo Viện Khoa học Thể dục thể thao và Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao. Về việc này, Tổng cục Thể dục thể thao chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý đối với Viện trong việc sử dụng tài sản công.

III. Kiến nghị biện pháp xử lý

1. Đối với Tổng cục Thể dục thể thao

- Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của Viện, đặc biệt là việc kiểm tra, phê duyệt quyết toán, thu chi tài chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Rà soát lại hoạt động của Viện và Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao (đơn vị trực thuộc Viện) trong việc liên doanh, liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phê duyệt quyết toán hằng năm, có kiến nghị chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra hoạt động thu, chi tài chính không đúng quy định. Chỉ đạo Viện chấm dứt việc giao cho Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học thu học phí, lệ phí đào tạo nghiên cứu sinh, sau đại học hằng năm.

- Chỉ đạo Viện thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận và kiến nghị tại Kết luận thanh tra này.

2. Đối với Viện Khoa học Thể dục thể thao

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của Viện, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 232.102.080đ theo Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Kiểm toán Nhà nước.

- Chấm dứt thu tiền học phí, lệ phí đào tạo sau đại học qua Phòng Đào tạo và quản lý khoa học. Rà soát, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thu tiền học phí, lệ phí không đúng chức năng nhiệm vụ, không nộp đúng thời hạn về bộ phận kế toán theo quy định.

- Chấm dứt các khoản chi không đủ căn cứ pháp lý. Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót như đã nêu trên; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác quản lý tài chính, kế toán.

- Báo cáo Tổng cục Thể dục thể thao các hoạt động liên doanh, liên kết của Viện và các đơn vị trực thuộc (đặc biệt là Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao), chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các Phòng, Trung tâm để có phương án tiến hành sắp xếp tinh gọn bộ máy của Viện, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Công văn số 2200/BVHTTDL-KHTC ngày 11/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản công vào kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1815/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.