Kết luận thanh tra tại Trường quay Cổ Loa

08/04/2020  / 489 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 2/QĐ-TTr ngày 03/01/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại Trường quay Cổ Loa, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường quay Cổ loa (sau đây viết tắt là Trường quay). Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, ngày 13/3/2020, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng các năm 2018 và 2019 tại Trường quay Cổ Loa. Sau đây là một số nội dung của Kết luận thanh tra:

I. Khái quát chung

Theo Quyết định số 3232/QĐ-BVHTTDL ngày 27/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường quay Cổ Loa (sau đây gọi tắt là Trường quay), Trường quay là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức, quản lý toàn bộ quy trình sản xuất phim, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ làm phim và tổ chức các dịch vụ tiện ích khác theo quy định của pháp luật.

Trường quay có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.                                 

Về cơ cấu tổ chức: Trường quay có Giám đốc vàcác Phó Giám đốc, 03 Phòng (Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật; Phòng Kế hoạch, Kinh doanh và Sản xuất chương trình).

Tình hình sử dụng biên chế, hợp đồng lao động tại Trường quay:

Năm 2018, theo Quyết định số 3107/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2018, Trường quay được giao 39 chỉ tiêu, trong đó có 29 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và 10 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Tính đến ngày 31/12/2018, Trường quay có 53 người làm việc, trong đó có 18 biên chế công chức, viên chức, 10 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 25 hợp đồng lao động thời vụ.

Năm 2019, theo Quyết định số 1222/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019, Trường quay được giao 36 chỉ tiêu, trong đó có 26 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và 10 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Tính đến ngày 31/12/2019, Trường quay có 52 người làm việc, trong đó có 17 biên chế công chức, viên chức, 10 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 25 hợp đồng lao động thời vụ.

II. Kết luận những nội dung tiến hành thanh tra

1. Những mặt đã làm được

1.1. Công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công

- Trường quay thực hiện lập dự toán đúng thời gian quy định trên cơ sở thuyết minh tình hình thực hiện và ước thực hiện của các năm trước.

- Đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ cho việc chi cho các hoạt động của Trường quay.

- Đối với nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp: Trường quay đã thực hiện quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trên cơ sở dự toán đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Về cơ bản các khoản chi tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường quay.

- Các khoản thu dịch vụ và thu khác: Trường quay đã phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán, tính và kê khai nộp thuế theo quy định; phần chênh lệch thu lớn hơn chi được trích lập các Quỹ, chi thu nhập tăng thêm, chế độ phúc lợi cho công chức, viên chức và người lao động.

- Trường quay đã mở sổ theo dõi chi tiết tài sản cố định, lập báo cáo theo biểu mẫu, phản ánh theo dõi ghi tăng các loại tài sản cố định, cuối năm đã lập bảng tính hao mòn tài sản cố định.

- Trường quay đã chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo biểu mẫu quy định và thực hiện công tác khóa sổ cuối năm theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. Chứng từ kế toán được tập hợp đầy đủ, phân loại để lưu trữ dễ kiểm tra, theo dõi, đối chiếu.

1.2. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Trường quay đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại đơn vị.

- Trường quay đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công tác công khai, minh bạch về tổ chức vàhoạt động của đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ của đơn vị (09 Quy chế, quy định); phổ biến và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị và việc thực hiện Quyết định số 2148/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;xây dựng kế hoạch và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019; thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

- Trường quay đã triển khai thực hiện một số quy định về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tại đơn vị: Chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của viên chức giữ chức vụ quản lý tại đơn vị; đã thực hiện công khai các kết luận kiểm toán, phê duyệt quyết toán; Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định; trong các năm 2018 và 2019 không nhận được phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng.

2. Một số tồn tại

2.1. Công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công

a) Về Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy định tổng phụ cấp để tính thu nhập tăng thêm bao gồm cả các loại phụ cấp Cấp ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Trưởng, Phó ban Phòng cháy, chữa cháy, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân chưa đúng quy định tại Điểm 3.2 Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính.

b)Về các khoản chi

Một số khoản chi chưa đúng tính chất nguồn:

- Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng (sửa chữa nhà hành chính, tăng cường độ cứng mái bê tông, nhà làm việc Tổ môi trường, bạt mái xếp di động, động cơ cuốn và khung sắt nhà bạt, cải tạo sửa chữa nhà trạm điện, xây dựng nhà kho, sơn tường nhà hành chính 2 tầng,…) từ nguồn kinh phí thường xuyên.

- Chi tiền taxi, tiền tiếp khách tại nơi đi công tác không liên quan đến hoạt động dịch vụ (tham gia các hội nghị tập huấn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Kiên Giang, Quảng Bình, Buôn Mê Thuột, Đồng Hới,…) từ nguồn thu dịch vụ.

- Chi khen thưởng các danh hiệu năm 2017 từ quỹ Phúc lợi.

c) Về các khoản phải nộp

Chưa thu hồi được đầy đủ các khoản chi sai trong quá trình thực hiện Dự án Phục hồi, nâng cấp, cải tạo Trường quay Cổ Loa theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ngày 11/12/2012. Tính đến thời điểm thanh tra, số tiền còn phải thu hồi là 202.818.000 đồng.

d) Về chứng từ kế toán

Các khoản chi tiền tham gia dịch vụ cho công chức, viên chức, người lao động tại Trường quay còn thiếu văn bản phân công nhiệm vụ và bảng chấm công.

đ) Về công tác quản lý, sử dụng tài sảncông

Trường quay đã xây dựng Đề án hợp tác kinh doanh tổ chức các hoạt động tham quan du lịch về điện ảnh (đưa vào kinh doanh dịch vụ 24 phòng nghỉ và phụ trợ thuộc nhà Công vụ số 1), đồng thời có Văn bản số 35/CV-TQCL ngày 01/3/2017 trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo, xin ý kiến thực hiện phương án hợp tác kinh doanh với các đơn vị. Đến thời điểm thanh tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có ý kiến phê duyệt. Trường quay đang thực hiện ký Hợp đồng liên kết với các đơn vị, thời hạn hợp đồng từ 6 tháng đến 01 năm.

2.2. Trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Năm 2018, 2019, Trường quay chưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

- Việc thực hiện kê khai tài sản của một số đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa đúng hướng dẫn: thay đổi nội dung mẫu kê khai; chưa kê khai thông tin về nhà ở; chưa kê khai số giấy chứng nhận quyền sở hữu; kê khai cả con đã thành niên. Người nhận bản kê khai chưa ký nhận vào bản kê khai. Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập chưa được lập thành Biên bản để lưu hồ sơ theo quy định.

- Chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch đã xây dựng.

- Chưa thực hiện việc tự kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của người đứng đầu. 

- Chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

III. Kiến nghị biện pháp xử lý

1. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

Xem xét Đề án hợp tác kinh doanh tổ chức các hoạt động tham quan du lịch về điện ảnh (kèm theo Văn bản số 35/CV-TQCL ngày 01/3/2017) của Trường quay, tham mưu với Lãnh đạo Bộ có ý kiến về Đề án và hướng dẫn đơn vị triển khai theo quy định.

2. Đối với Trường quay Cổ Loa

2.1. Công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của đơn vị, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật. Sửa đổi quy định về chi thu nhập tăng thêm cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính.

- Chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí như đã nêu trên. Đối với việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, Trường quay cần tổng hợp các nhu cầu cải tạo, sửa chữa tập trung đề xuất Bộ bố trí nguồn kinh phí phù hợp hoặc trong trường hợp cần thiết phải xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Có biện pháp chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót như đã nêu trên, thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán.

- Tiếp tục thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 202.818.000 đồng.

- Không ký mới, không gia hạn các hợp đồng liên doanh, liên kết khi chưa có ý kiến của Bộ (thực tế là cho thuê cơ sở vật chất). Lập Đề án tổng thể liên doanh, liên kết của Trường quay để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Công văn số 2200/BVHTTDL-KHTC ngày 11/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường việc quản lý, sử dụng tài sản công vào kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên kết.

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1815/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và các Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

- Thường xuyên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị (hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm) theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1815/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo văn bản số 299/KH-BVHTTDL ngày 20/01/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.