KẾT LUẬN THANH TRA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

30/12/2022  / 2475 lượt xem

Ngày 10/10/2022, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kí ban hành Kết luận số 46/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công năm 2019-2020-2021 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

I. NHỮNG MẶT ĐÃ LÀM ĐƯỢC

1. Công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công

- Trường thực hiện lập dự toán đúng thời gian quy định trên cơ sở thuyết minh tình hình thực hiện và ước thực hiện của các năm trước.

- Đã xây dựng được Quy chế Chi tiêu nội bộ làm căn cứ việc chi cho các hoạt động của Trường.

- Đối với nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp: Trường đã thực hiện quản lí và sử dụng các nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp đảm bảo các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trên cơ sở dự toán đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Về cơ bản, các khoản chi tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

- Các khoản thu dịch vụ và thu khác: Trường đã phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán, tính và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; phần chênh lệch thu lớn hơn chi được trích lập các Quỹ, chế độ phúc lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động.

- Trường đã mở sổ theo dõi chi tiết tài sản cố định, lập báo cáo theo biểu mẫu, phản ánh theo dõi ghi tăng các loại tài sản cố định, cuối năm đã lập bảng tính hao mòn tài sản cố định. Thực hiện kiểm kê, đánh giá tài sản hàng năm.

- Về cơ bản, Trường đã chấp hành các quy định pháp luật về kế toán: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo biểu mẫu quy định và thực hiện công tác khóa sổ cuối năm theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lí ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. Chứng từ kế toán được tập hợp đầy đủ, phân loại và lưu trữ gọn gàng.

2. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Trường đã xây dựng được Kế hoạch thực hiện công tác PCTN hằng năm, đã triển khai đưa giáo dục pháp luật về PCTN vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công tác công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ (8 Quy chế); phổ biến và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị và việc thực hiện Quyết định số 2148/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ; thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; 100% đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai.

- Trong thời kì thanh tra, Trường không nhận được phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng, chưa phát hiện các hành vi tham nhũng hoặc vi phạm pháp luật về PCTN dẫn đến phải xử lí.

3. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Trường đã xây dựng được kế hoạch thực hiện công tác THTK, CLP hằng năm và phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động.

- Trường thực hiện lập dự toán theo các định mức chi, tiêu chuẩn, chế độ và thời gian quy định; quản lí, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định, chưa có hiện tượng đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp; quản lí, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo đảm bảo đúng mục đích; xây dựng các định mức khoán văn phòng phẩm, điện thoại, định mức nhiên liệu cho ô tô nhằm tiết kiệm chi.

- Hng năm, cân đối thu - chi, tiết kiệm, trích lập các Quỹ và chi phúc lợi, bổ sung thu nhập cho viên chức, người lao động (trung bình: năm 2019 là 13,86 triệu đồng/năm/người; năm 2020 là 11,33 triệu đồng/năm/người và năm 2021 là 11,20 triệu đồng/năm/người); trong công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tiết kiệm được 1.062.000.000 đồng so với dự toán được giao.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI

1. Công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công

1.1. Về Quy chế Chi tiêu nội bộ

Quy chế Chi tiêu nội bộ còn quy định một số nội dung chi chưa đúng quy định: 

- Quy định chi trợ cấp 20% trên tổng mức lương cơ bản và hệ số phụ cấp chức vụ được hưởng cho viên chức, người lao động không được hưởng phụ cấp của ngành;

- Chi hỗ trợ công tác Đảng chưa đúng với Quy định 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp;

- Chi hỗ trợ công tác Đoàn chưa đúng với Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề;

- Chi hỗ trợ Ban thanh tra nhân dân chưa đúng; chi hỗ trợ công tác ISO trong khi Ban ISO không còn hoạt động;

- Quy định về tỉ lệ trích lập các Quỹ chưa đúng với Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

1.2. Về các khoản thu

Mức thu tiền nhà thực tế của các hộ là cán bộ, giảng viên ở khu tập thể và kí túc xá có sự chênh lệch lớn, chưa được quy định cụ thể trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường. Các hộ gia đình chưa thực hiện nộp tiền thuê nhà, tiền điện, nước theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng.

1.3. Về các khoản chi

- Các khoản thu, chi của 2 tổ chức là Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao hoạt động theo cơ chế tự chủ đều tập trung tại bộ phận tài vụ của Trường. Tuy nhiên, Trường vẫn thực hiện chi toàn bộ hoạt động của 2 tổ chức này.

- Chi tiền họp trong giờ hành chính, chi phụ cấp 20% cho khối văn phòng, tiền liên hoan họp mặt đầu năm; chi hỗ trợ cho các thành viên Ban thanh tra nhân dân năm 2019, 2021 chưa đúng với quy định tại Điều 4 Thông tư số 63/2017/TT-BTC.

- Một số khoản chi chưa được quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ: Chi hỗ trợ các tổ chức ngoài đơn vị; chi cho thành viên dự các cuộc họp trong giờ hành chính; chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Thể thao, chi cho cán bộ tham gia trực tiếp và gián tiếp hoạt động Trường IVS, quản lí phòng tập bóng rổ, nhà tập trường bắn, sân điền kinh, ...

- Việc trích lập các quỹ chưa theo tỉ lệ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; năm 2019 và năm 2021 chưa thực hiện trích lập Quỹ bổ sung thu nhập.

- Chi tiền thưởng Tết Nguyên đán từ Quỹ phúc lợi là chưa đúng tính chất Quỹ.

- Chưa thực hiện trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại Thông tư số 46/2019/TT-BTC, Thông tư số 88/2019/TT-BTC, Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021.

- Việc thực hiện nộp các loại thuế còn chậm, đến cuối năm 2021, số tiền thuế phải nộp chuyển năm sau còn lớn (1.106.637.801 đồng).

- Việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất:

+ Gói thầu cải tạo, sửa chữa kí túc xá sinh viên: Một số khối lượng đã quyết toán mà nhà thầu không thực hiện đủ theo hợp đồng, giá trị: 336.588.000 đồng.

+ Công trình cải tạo, sửa chữa cụm sân tập môn bóng và nhà tập cầu lông: Một số khối lượng đã quyết toán mà nhà thầu không thực hiện đúng theo hợp đồng, giá trị là 817.881.000 đồng.

1.4. Về chứng từ kế toán

- Chi làm thêm giờ còn thiếu đề xuất làm thêm giờ được lãnh đạo duyệt.

- Chi mua sắm dụng cụ học tập, chi phí thuê đơn vị vệ sinh, chi phí dịch vụ chăm sóc cây còn mua sắm, thuê dịch vụ theo hợp đồng nhỏ lẻ, chưa thực hiện mua sắm tập trung theo năm.

- Thanh toán chi phí in giáo trình giáo dục học thể dục thể thao không đúng niên độ kế toán.

1.5. Về công tác quản lí, sử dụng tài sản công, theo dõi quản lí, xử lí các khoản công nợ

- Trường và Trung tâm chưa phối hợp xây dựng, ban hành Quy chế Quản lí, sử dụng các công trình đã được đầu tư để thực hiện nhiệm vụ của cả 2 đơn vị.

- Chưa thực hiện theo dõi giá trị tài sản trên sổ sách đối với việc sử dụng ô tô mượn của Trung tâm.

- Trường thực hiện kí hợp đồng liên kết với Viện nghiên cứu phát triển Vovinam và Thể thao khi Đề án sử dụng tài sản công chưa được phê duyệt là vi phạm Điều 55, Điều 58 Luật Quản lí, sử dụng tài sản công. Đến thời điểm thanh tra, Đề án sử dụng tài sản công đã được phê duyệt nhưng Trường chưa thực hiện thanh lí hết các hợp đồng cho thuê, liên kết để triển khai theo Đề án.

- Cuối năm, Trường chưa thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với từng đối tượng, còn một số công nợ từ nhiều năm trước chưa được xử lí dứt điểm. Đến 31/12/2021 còn số dư trên tài khoản 1411 là 2.453.263.724 đồng (trong đó có 354.291.000 đồng là các khoản khó thu hồi do các đối tượng đã nghỉ việc, nghỉ hưu hoặc chuyển công tác); số dư trên tài khoản 1388 là 2.078.999.920 đồng (trong đó có 1.192.349.920 đồng là các khoản khó thu hồi do các đối tượng đã nghỉ việc, nghỉ hưu hoặc chuyển công tác).

1.6. Việc thực hiện các kiến nghị theo thông báo kết quả kiểm toán

Tại Thông báo số 123/TB-KTNN ngày 07/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước về việc thông báo kết quả kiểm toán việc quản lí, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 tại Trường đã nêu một số tồn tại:

- Trường chưa trích lập nguồn cải cách tiền lương.

- Trường chưa lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

- Kết thúc năm tài chính, Trường chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ các khoản công nợ, số dư tài khoản phải thu, tạm ứng: Một số khoản phải thu từ những năm 2010 trở về trước chưa thu hồi được, một số khoản thu khó đòi do cán bộ đã nghỉ hưu; các khoản tạm ứng chưa thực hiện theo nguyên tắc thu hồi hết tạm ứng kì trước để tạm ứng kì tiếp theo, một số khoản khó thu hồi do cán bộ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

- Hai tổ chức là Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao hoạt động theo cơ chế tự chủ nhưng kinh phí hoạt động đều do Trường đài thọ.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Trường: Trích lập nguồn cải cách tiền lương; lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và thống nhất với Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện kê khai, quyết toán các loại thuế GTGT, thuế TNDN.

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, Trường chưa thực hiện được các kiến nghị nêu trên của Kiểm toán Nhà nước.

2. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về PCTN

- Năm 2019, Trường chưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN; chưa xây dựng và triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch về công tác PCTN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN còn chưa thường xuyên, liên tục, hình thức tuyên truyền chưa phong phú.

- Việc thực hiện kê khai tài sản của một số đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa đúng hướng dẫn: thay đổi nội dung mẫu kê khai; chưa kê khai thông tin về nhà ở; chưa kê khai số giấy chứng nhận quyền sở hữu...

- Chưa xây dựng kế hoạch định kì chuyển đổi vị trí công tác hằng năm theo quy định.

- Chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kì, đột xuất về công tác PCTN theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP.

3. Công tác THTK, CLP

- Các kế hoạch THTK, CLP chưa xác định được cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí.

- Việc mua sắm dụng cụ giảng dạy, học tập còn chưa thực hiện mua sắm tập trung qua đấu thầu nhằm THTK, CLP.

- Gói thầu mua sắm trang thiết bị đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2020, nhưng đến thời điểm thanh tra, một số phân hệ phần mềm quản lí đào tạo và hỗ trợ công tác giảng dạy chưa được đưa vào vận hành (phân hệ quản lí tài chính và học vụ, phân hệ quản lí thư viện điện tử...).

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÍ

1. Đối với Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

1.1. Công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công

1.1.1. Chấn chỉnh công tác quản lí

- Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của Trường, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật. Sửa đổi quy định chưa đúng như đã nêu. Bổ sung các khoản chi, mức chi như đã nêu và cách thức chi thu nhập tăng thêm.

- Chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí.

- Thực hiện trích lập các Quỹ theo trình tự và tỉ lệ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

- Cân đối nguồn tài chính của Trường để nộp các khoản thuế kịp thời. Đến 31/12/2022 thực hiện nộp các khoản thuế còn tồn đọng.

- Rút kinh nghiệm trong việc kiểm soát chứng từ thanh toán, đảm bảo thanh toán đúng niên độ kế toán.

- Phối hợp với Trung tâm xây dựng, ban hành Quy chế Quản lí, sử dụng các công trình đã được đầu tư để thực hiện nhiệm vụ của cả 2 đơn vị.

- Thực hiện thanh lí các hợp đồng cho thuê, liên kết để triển khai theo Đề án sử dụng tài sản công đã được Bộ phê duyệt năm 2021 tại Công văn số 3920/BVHTTDL-KHTC ngày 22/10/2021.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước:

+ Trích lập nguồn cải cách tiền lương để thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo lộ trình được cơ quan có thẩm quyền quyết định;

+ Rà soát, đối chiếu, xác nhận đầy đủ và có biện pháp thu hồi ngay các khoản công nợ phải thu, các khoản tạm ứng từ các năm trước.

+ Lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất tại Khu phố 6 Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất với Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thiện hồ sơ pháp lí trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo phương án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến tại Công văn số 2990/BVHTTDL-KHTC ngày 28/7/2016.

1.1.2. Xử lí kinh tế

- Loại khỏi quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp Kí túc xá sinh viên số tiền: 336.588.000 đồng. Trường thực hiện thu hồi số tiền: 336.588.000 đồng từ nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây lắp CDS nộp ngân sách nhà nước. Lập lại quyết toán dự án hoàn thành theo quy định trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước ngày 31/12/2022.

- Giảm trừ quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, sửa chữa cụm sân tập môn bóng và nhà tập cầu lông số tiền: 817.881.000 đồng.

1.1.3. Xử lí hành chính

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng; tập thể lãnh đạo Trường; tập thể và cá nhân có liên quan đến những tồn tại đã nêu, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh ngay đối với những tồn tại, thiếu sót đã nêu trên, thực hiện đúng các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, quản lí, sử dụng tài sản công. Kết quả kiểm điểm báo cáo về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 31/12/2022.

1.2. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về PCTN

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác PCTN tại Trường.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan. Đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, quản lí bản kê khai và công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

- Xây dựng Kế hoạch định kì chuyển đổi vị trí công tác hằng năm theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kì, đột xuất về công tác PCTN theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP.

1.3. Công tác THTK, CLP

- Xây dựng kế hoạch THTK, CLP hằng năm, trong đó xác định được cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí.

- Thực hiện mua sắm tập trung qua đấu thầu nhằm THTK, CLP.

- Khẩn trương đưa các trang thiết bị, phần mềm quản lí, giảng dạy đã được trang bị vào vận hành, tránh lãng phí.

- Thực hiện nghiêm Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020-2025 và các Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ điều chỉnh giảm giá trị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với công trình cải tạo, nâng cấp Kí túc xá sinh viên (đã phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2021) là 336.588.000 đồng.

- Thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án cải tạo, sửa chữa cụm sân tập môn bóng và nhà tập cầu lông của Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trình Bộ trưởng phê duyệt khi Trường thực hiện đầy đủ các kiến nghị liên quan đến Dự án nêu tại Kết luận thanh tra.

3. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ

Rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mức độ thực hiện cơ chế tự chủ của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao thuộc Trường, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ điều chỉnh cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của 2 tổ chức này theo hướng tinh gọn, hiệu quả.