Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

26/04/2022  / 1477 lượt xem

Ngày 23/12/2021, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kết luận số 64/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí, thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hạng mục Nhà tập môn cầu lông; Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kĩ thuật và Hạng mục mua sắm trang thiết bị tập luyện theo định mức năm 2019 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Sau đây là một số nội dung của Kết luận:

I. NHỮNG PHẦN ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC

1. Quá trình triển khai thực hiện Dự án

Chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện các quy định của pháp luật về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến việc lập, phê duyệt Dự án, thiết kế, thi công, phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán…

2. Về hồ sơ pháp lí của Dự án

Có các văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định phê duyệt Dự án; Quyết định điều chỉnh thiết kế; Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu; Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu của Chủ đầu tư; các hợp đồng tư vấn, hợp đồng thiết kế và lập dự toán, hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng mua sắm trang thiết bị, các phụ lục hợp đồng và hồ sơ thanh, quyết toán của các gói thầu... Khi Dự án đưa vào khai thác, sử dụng có các văn bản nghiệm thu của cơ quan quản lí như: Điện lực, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

3. Công tác quản lí đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư hướng dẫn về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Công tác quản lí chất lượng công trình

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn về cơ bản đã thực hiện việc quản lí chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lí chất lượng và bảo trì công trình.

5. Các gói thầu đã thực hiện kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình.

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng được Chủ đầu tư lưu trữ theo quy định.

7. Việc mua sắm trang thiết bị tập luyện cho các đội tuyển được thực hiện với hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, về cơ bản theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Trường đã thực hiện xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Chương III Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

II. NHỮNG TỒN TẠI

1. Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp hạng mục Nhà tập môn cầu lông

- Không có bản vẽ hoàn công đối với khối lượng công việc bóc lớp nỉ mặt sân cũ số tiền 19.429.598 đồng.

- Không có xác nhận công tác đổ phế thải đối với nội dung công việc vận chuyển phế thải 1000m tiếp theo, ô tô 5 tấn, cự ly 6km số tiền 6.482.259 đồng.

- Phần công việc không thực hiện: Không có chứng từ thực hiện chi phí nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng có giá trị 6.117.866 đồng.

2. Đối với hạng mục mua sắm trang thiết bị tập luyện năm 2019

Trang thiết bị tập luyện cho các đội tuyển cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự nhau nên việc phân chia các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trường là chưa hợp lí.

III KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÍ

1. Đối với Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

1.1. Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp hạng mục Nhà tập môn cầu lông

- Bổ sung bản vẽ hoàn công phần bóc lớp nỉ mặt sân.

- Bổ sung xác nhận công tác đổ phế thải (Hợp đồng và thanh lí hợp đồng đổ phế thải).

- Loại khỏi quyết toán chi phí nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, giá trị: 6.117.866 đồng.

1.2. Đối với việc mua sắm trang thiết bị tập luyện cho các đội tuyển

Thực hiện mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, góp phần tăng hiệu quả kinh tế.

2. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

Giám sát Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trong việc thực hiện những kiến nghị trên, đảm bảo thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Bộ.