Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

12/05/2022  / 18279 lượt xem

Ngày 19/4/2022, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kí ban hành Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019-2020 và một số nội dung theo đơn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là một số nội dung của Kết luận:

I. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Một số kết quả đạt được

1.1. Về công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công

Trường đã xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ làm căn cứ chi cho hoạt động của Trường.

Đối với nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp: Trường đã thực hiện quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp đảm bảo các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trên cơ sở dự toán đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Về cơ bản, các khoản chi theo các tiêu chuẩn, định mức, chế độ tài chính hiện hành của nhà nước và Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường.

Các khoản thu dịch vụ và thu khác: Trường đã phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán, kê khai nộp thuế.

Trường đã mở sổ theo dõi chi tiết tài sản cố định, lập báo cáo theo biểu mẫu, phản ánh theo dõi ghi tăng các loại tài sản cố định, cuối năm đã lập bảng tính hao mòn tài sản cố định.

Về cơ bản, Trường đã chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo biểu mẫu quy định và thực hiện công tác khóa sổ cuối năm theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 quy định xét duyệt, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Chứng từ kế toán được tập hợp, phân loại để lưu trữ, theo dõi, đối chiếu theo quy định.

1.2. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trường đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt một số văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; đã thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của đơn vị; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị; thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý,…

2. Các tồn tại và khuyết điểm

2.1. Về công tác tổ chức, cán bộ

Thực tế thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ quản lý cấp Phòng, Khoa và Trung tâm của Trường thiếu hụt, chậm được kiện toàn, trong số 13 đơn vị chỉ có 02 đơn vị có Quyền Trưởng phòng/Quyền Trưởng khoa, còn lại chỉ có cấp Phó phụ trách điều hành. Như đối với Phòng Hành chính - Tổng hợp, từ tháng 6/2019 đến nay không có Trưởng phòng (giai đoạn hiện nay, ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng phải trực tiếp phụ trách), lãnh đạo Phòng đã không tham mưu, đề xuất kịp thời trong công tác quản lý tài sản, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất gây ra những thiếu sót, vi phạm như đã nêu trên.

Theo quy định tại Quyết định số 1595/QĐ-BVHTTDL ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về phân cấp công tác quản lý công tác tổ chức cán bộ, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước, và ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng Trường từ tháng 9/2020 đến nay. Đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

2.2. Công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công

2.2.1. Về quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường áp dụng từ năm 2016 và thực hiện cho đến nay chưa được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật; một số nội dung quy định chưa đảm bảo theo đúng hướng dẫn như quy định về chi thu nhập tăng thêm; một số hoạt động thu, chi thường xuyên như đối với đào tạo bồi dưỡng năng khiếu không được quy định trong Quy chế; việc áp dụng không thống nhất như đã nêu ở mục 1.2 phần II của Kết luận. Trường đã không thực hiện đầy đủ quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước, ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng từ tháng 9/2020 đến nay và trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng. Đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

2.2.2. Về khoản thu đào tạo bồi dưỡng năng khiếu

Đây là khoản thu, chi thường xuyên được Trường thực hiện theo quyết định cá biệt, không quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ, không quy định cụ thể mức chi, thủ tục thanh toán là chưa đúng quy định về quản lý tài chính như đã nêu tại mục 1.3.2 phần II của Kết luận. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến để tồn tạm ứng kéo dài qua nhiều năm. Trường đã vi phạm nguyên tắc kế toán quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước, ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng từ tháng 9/2020 đến nay và trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng. Đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

2.2.3. Về một số khoản chi từ nguồn thu dịch vụ:

- Tồn tại trong việc chi tiếp khách, một số khoản chi tiếp khách không có nội dung cụ thể, không có số lượng người, chứng từ gốc chi tiếp khách không hợp lý, hợp lệ, không phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh là vi phạm Luật Kế toán, vi phạm quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018.

- Tồn tại trong việc chi tiền làm thêm giờ là chưa đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước, ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng Trường từ tháng 9/2020 đến nay và trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng. Đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

2.2.4. Về việc theo dõi các khoản công nợ, tạm ứng

Việc theo dõi các khoản công nợ, tạm ứng của Trường có nhiều tồn tại như đã nêu ở mục 1.4.3 phần II của Kết luận.

Mặc dù việc theo dõi, quản lý các khoản công nợ, tạm ứng của Trường đã mở sổ theo dõi chi tiết đến từng đối tượng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng và cá nhân, chưa theo dõi được một số khoản công nợ phát sinh từ trước năm 2013, một số khoản công nợ không rõ nội dung, đối tượng. Mặt khác, còn để tồn tại số dư tạm ứng, số dư các khoản phải thu, phải trả đến cuối niên độ tài chính lớn, chưa thực hiện thu hồi tạm ứng, hoàn tạm ứng, thu hồi các khoản phải thu, thanh quyết toán các khoản phải trả, đối chiếu, xác nhận số dư công nợ chưa đúng theo quy định tại Điều 55 Luật kế toán năm 2015 và nguyên tắc kế toán quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Số dư tồn đọng trên sổ công nợ của Trường đến thời điểm 31/12/2020 của một số cá nhân, tổ chức (hạch toán mã đối tượng trên sổ kế toán) hiện Trường chưa xác định được nội dung cụ thể mà Ông Vũ Ngọc Thanh- Nguyên Hiệu trưởng và ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng chưa giải trình được. Việc để tồn tại như trên là vi phạm về các nguyên tắc kế toán của Luật Kế toán, vi phạm quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước và ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng từ tháng 9/2020 đến nay và trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng đơn vị.

2.2.5. Về việc mua sắm, sửa chữa thường xuyên

Về nội dung này, liên quan đến việc Trường thực hiện 41 gói thầu cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất có nhiều tồn tại, vi phạm như đã nêu tại mục 1.6 phần II của Kết luận. Cụ thể như:

- Việc phê duyệt dự toán cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng dựa vào Báo giá của 03 nhà thầu là chưa đúng với quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 42 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; các hồ sơ cải tạo, sửa chữa công trình không có bản vẽ thiết kế cải tạo làm cơ sở bóc tách khối lượng, không có bản vẽ hoàn công là chưa đảm bảo quy định.

- Trường thực hiện chia nhỏ một số gói thầu (có giá trị dưới 100 triệu đồng) cùng nội dung, tính chất công việc với khoảng thời gian gần nhau là chưa đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính.

- Trường áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu sửa chữa tài sản và cải tạo cơ sở vật chất nhằm duy trì hoạt động thường xuyên có giá trị lớn hơn 100 triệu đồng là không đúng quy định khoản 2, Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính.

- Trường không phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu là không đúng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính.

- Một số gói thầu cải tạo, sửa chữa công trình đã thi công xong nhưng chưa cung cấp được hồ sơ hoặc hồ sơ có chữ ký nhưng không đóng dấu hoặc hồ sơ được ký, đóng dấu nhưng không có số văn bản là chưa đảm bảo quy trình, thủ tục nhưng Trường đã cho phép các nhà thầu tiến hành thi công là trái với quy định của pháp luật.

- Việc cho đơn vị thi công tạm ứng trước khi ký hợp đồng là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Việc tạm ứng nhưng chưa thu hồi tạm ứng các gói thầu cải tạo, sửa chữa khi đã nghiệm thu, thanh toán là không đúng quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Việc đơn vị thi công đã hoàn thành công việc, có nghiệm thu, có khối lượng thanh toán, chủ đầu tư chưa thực hiện thanh quyết toán là vi phạm nguyên tắc kế toán quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước, ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng từ tháng 9/2020 đến nay và trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng. Đồng thời cũng có phần trách nhiệm của bộ phận tham mưu là Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2.2.6. Tồn tại về việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán

Việc Trường sử dụng tiền mặt nhiều để tạm ứng như đã nêu tại mục 1.8 phần II của Kết luận là chưa tuân thủ theo Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ.

Trách nhiệm thuộc về Chủ tài khoản là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước, ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng từ tháng 9/2020 đến nay và trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng.

2.2.7. Về công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Việc sử dụng nhà đất, cơ sở vật chất vào mục đích cho thuê, Trường chưa có Đề án Quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt; Trường chưa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công như đã nêu tại mục 1.9 phần II của Kết luận là trái với quy định của Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước, ông Đinh Quang Trung- Quyền Hiệu trưởng từ tháng 9/2020 đến nay và trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng. Đồng thời cũng có phần trách nhiệm của các bộ phận tham mưu trong công tác quản lý tài sản của đơn vị là Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2.2.8. Về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Vụ Kế hoạch, Tài chính

Về việc Trường không tổ chức thực hiện kịp thời, xử lý triệt để những tồn tại đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị như còn nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước lớn (nêu tại mục 1.7 phần II của Kết luận), Vụ Kế hoạch, Tài chính- Bộ VHTTDL kiến nghị qua nhiều năm như đã nêu tại mục 1.10 phần II của Kết luận là chưa đảm bảo các nguyên tắc về quản lý tài chính, kế toán.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng Trường giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước, ông Đinh Quang Trung-Quyền Hiệu trưởng từ tháng 9/2020 đến nay và trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn- Kế toán trưởng.

2.3. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trường chưa thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; chưa có văn bản triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống tham nhũng; chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đơn vị; người đứng đầu đơn vị chưa kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng; chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị của cơ quan kiểm toán và cơ quan quản lý cấp trên,...

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị giai đoạn này là ông Vũ Ngọc Thanh- Hiệu trưởng giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước.

3. Về các nội dung đơn

3.1. Về các nội dung đơn thư đối với Ông Đinh Quang Trung, Quyền Hiệu trưởng

Có một số nội dung đơn thư phản ánh đối với ông Đinh Quang Trung là có cơ sở như đã nêu tại mục 1 phần III của Kết luận. Cụ thể:

3.1.1. Về việc Trường không có biện pháp xử lý vi phạm đối với bà Trần Thị Lan Hương khi làm Quyền Trưởng phòng Đào tạo cho sinh viên Hoàng Nguyên tốt nghiệp mà không có bằng cấp 3

Mặc dù vụ việc đã được khắc phục vào tháng 7/2021 nhưng việc ông Đinh Quang Trung không thực hiện triển khai các quy trình, thủ tục để kiểm điểm trách nhiệm, kết luận và công khai việc xử lý đối với bà Trần Thị Lan Hương là chưa thực hiện đầy đủ chế độ trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị. Đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

3.1.2. Về việc phải hủy bỏ kết quả cuộc họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường

Việc để xảy ra những thiếu sót như đã nêu tại mục 1.4 phần III của Kết luận có trách nhiệm của ông Đinh Quang Trung, Quyền Hiệu trưởng, chưa thực hiện đầy đủ chế độ trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị. Đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

3.1.3. Về nội dung đơn thư cho rằng ông Đinh Quang Trung, Quyền Hiệu trưởng thỏa thuận với Công ty STC Corporation tham nhũng - chia chác 10 tỷ đồng là không có cơ sở xác định vi phạm như nội dung đã nêu tại mục 1.7 phần III của Kết luận

Tuy nhiên, do sự việc nhạy cảm đã gây nên những nghi ngờ, dư luận và xuất hiện đơn thư. Cá nhân ông Đinh Quang Trung và Tập thể lãnh đạo Trường cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

3.1.4. Về việc phân công giữ con dấu cho kế toán là đúng hay sai nguyên tắc

Việc để xảy ra thiếu sót như đã nêu tại mục 1.9.3 phần III của Kết luận, trách nhiệm thuộc về ông Đinh Quang Trung, Quyền Hiệu trưởng. Ông Đinh Quang Trung cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

3.1.5. Về việc ban hành Thông báo số 61/TB-SKĐAHCM ngày 11/10/2021

Việc để xảy ra thiếu sót như đã nêu tại mục 1.10 phần III của Kết luận thuộc về trách nhiệm của ông Đinh Quang Trung, Quyền Hiệu trưởng, khi chưa thực hiện đầy đủ chế độ trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị. Đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

3.2. Về các nội dung đơn thư đối với ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng

Có một số nội dung đơn thư phản ánh đối với ông Nguyễn Xuân Dũng là có cơ sở như đã nêu tại mục 2 phần III của Kết luận. Cụ thể:

3.2.1. Về việc Ông Nguyễn Xuân Dũng thôi học Nghiên cứu sinh năm 2018 nhưng không báo cáo, năm 2018, 2019 vẫn được chiến sĩ thi đua cơ sở, vẫn được đánh giá hoàn thành xuất sắc bên Đảng

Việc ông Nguyễn Xuân Dũng thôi học nhưng không báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu bằng văn bản là có biểu hiện không trung thực, không hoàn thành nhiệm vụ công tác như đã nêu tại mục 2.2.1 phần III của Kết luận.

Như vậy, việc đánh giá công chức năm 2018, 2019 đối với ông Nguyễn Xuân Dũng là chưa đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định về thi đua khen thưởng. Ông Nguyễn Xuân Dũng đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

3.2.2. Về việc Ông Nguyễn Xuân Dũng được cử tham gia nghiên cứu sinh có sử dụng ngân sách nhà nước

Việc ông Nguyễn Xuân Dũng thôi học từ năm 2018, tuy nhiên đến nay ông Dũng không nộp lại số tiền đã nhận hỗ trợ là không thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức “Thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo”. Đã không hoàn thành nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo như quy định tại Điều 8, Điều 9 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

II. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo:

1. Về xử lý hành chính

1.1. Đối với cá nhân Lãnh đạo Trường

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với:

- Ông Vũ Ngọc Thanh, Nguyên Hiệu trưởng (giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước), đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm quy định pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; về tài chính, kế toán; về quản lý, sử dụng tài sản công; về phòng, chống tham nhũng được nêu tại các mục 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, Phần III của Kết luận; các mục 2.1, 2.2, 2.3, phần IV của Kết luận đến mức phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Ông Đinh Quang Trung, Quyền Hiệu trưởng (từ tháng 9/2020), đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm quy định pháp về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; về tài chính, kế toán; về khiếu nại, tố cáo; mất đoàn kết trong đơn vị được nêu tại mục 3.13, Phần III của Kết luận; các mục 2.1, 2.2, 3.1 phần IV của Kết luận đến mức phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng, đã có thiếu sót, vi phạm quy định pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, mất đoàn kết trong đơn vị được nêu tại mục 3.13 phần III của Kết luận; mục 3.2 phần IV của Kết luận đến mức phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.

1.2. Đối với Tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu -Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Tập thể lãnh đạo Trường, đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân theo thẩm quyền về những tồn tại, thiếu sót, sai phạm như đã nêu tại Kết luận.

- Thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng, vì đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm quy định pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; về tài chính, kế toán; về quản lý, sử dụng tài sản công được nêu tại các mục 3.1, 3.3, 3.9, 3.11 phần III của Kết luận; mục 2.2 phần IV của Kết luận theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với các cá nhân: ông Trần Mậu Hùng- phụ trách BHYT, bà Nguyễn Ái Linh- Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, bà Nguyễn Phương Uyên- Kế toán viên Bộ phận Tài vụ về việc vi phạm như đã nêu ở mục 3.1 phần III của Kết luận.

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với cá nhân bà Trần Thị Lan Hương- Quyền Trưởng khoa Sân Khấu về việc vi phạm như đã nêu ở mục 1.2 phần III của Kết luận.

2. Về xử lý tài chính

Yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh thực hiện:

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước, số tiền: 136.115.982 đồng.

+ Công ty Cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng Phương Nam: 84.978.411 đồng (Khối lượng chênh lệch quyết toán và thực tế thi công 39.978.411đồng; 45.000.000 đồng, ý tưởng thiết kế cổng trường).

+ Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trần Gia: 31.607.571đồng.

+ Các khoản chi tiếp khách không đúng quy định, số tiền: 19.530.000 đồng.

- Thực hiện thu hồi nộp về Trường, số tiền: 7.262.724.248 đồng

+ Đối với các khoản tạm ứng cá nhân tại tài khoản 141: 3.776.934.248 đồng.

+ Đối với các khoản tạm ứng chưa đủ căn cứ pháp lý: 2.415.000.000 đồng cụ thể: Công ty Cổ phần đầu tư thiết kế xây dựng Phương Nam: 1.515.000.000 đồng và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trần Gia: 900.000.000 đồng).

+ Thu hồi các khoản đã thanh toán, tạm ứng (chi phí hỗ trợ đi học nghiên cứu sinh) của ông Nguyễn Xuân Dũng: 55.920.000 đồng.

+ Thu hồi công nợ của các đối tác thuê cơ sở vật chất và nhà đất: Công ty Minh Quang- 06: 136.300.000 đồng; phải thu từ cho thuê Căng tin của Công ty Sài Gòn phẳng: 56.450.000 đồng; Công ty Sài Gòn phẳng liên kết sân khấu quay: 470.000.000 đồng; Công ty 286 - cho thuê trông giữ xe: 330.700.000 đồng; cho thuê kho trang phục: 21.420.000 đồng.

+ Yêu cầu Trường xác định rõ số tiền các đối tác sử dụng mặt bằng phải trả tiền điện nước, thu hồi về cơ quan.

+ Yêu cầu Trường xác định đối tượng, nội dung và số tiền cụ thể đối với số dư tồn đọng trên sổ công nợ của Trường đến thời điểm 31/12/2020 của một số cá nhân, tổ chức (hạch toán mã đối tượng trên sổ kế toán mà ông Vũ Ngọc Thanh- Nguyên Hiệu trưởng, và Kế toán trưởng chưa giải trình được với Đoàn thanh tra) và thu hồi nộp về Trường.

3. Về chấn chỉnh công tác quản lý

- Đối với Quy chế chi tiêu nội bộ: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo quy định của nhà nước, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và bảo đảm quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động.

- Đối với việc quản lý và sử dụng tài sản công:

+ Xây dựng Quy chế Quản lý tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng tài sản trong đơn vị hiệu quả, đúng pháp luật.

+ Không thực hiện ký mới, gia hạn các hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất, liên doanh, liên kết khi chưa có ý kiến của Bộ. Xây dựng Đề án Quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

+ Hằng năm, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính.

- Đối với hoạt động chi:

+ Thực hiện thanh toán tiền công tác phí theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí; thực hiện việc chi tiếp khách theo đúng quy định; thực hiện việc chấm công làm thêm giờ và thanh toán theo đúng quy định;

+ Chấm dứt các khoản chi chưa đầy đủ căn cứ pháp lý, không quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót đã nêu tại Kết luận, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định về công tác quản lý tài chính, kế toán.

+ Thực hiện đúng quy định của Luật Kế toán về việc lập chứng từ, phản ánh đúng, đầy đủ các khoản thu, chi theo quy định.

- Đối với công nợ:

+ Chấm dứt việc tạm ứng cho tổ chức và cá nhân chưa đủ điều kiện tạm ứng, không thực hiện hoàn tạm ứng đúng thời hạn, tạm ứng kéo dài qua năm tài chính, thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ, thu hồi tạm ứng hằng năm theo đúng quy định.

+ Yêu cầu Trường thành lập hội đồng rà soát, xử lý công nợ dứt điểm, đối chiếu xác nhận số dư đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị đến cuối niên độ kế toán.

+ Đối với các khoản tạm ứng đã đủ chứng từ, đủ điều kiện quyết toán, thực hiện hướng dẫn người tạm ứng, làm các thủ tục thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

+ Đối với các khoản phải thu, phải trả: thực hiện rà soát lại các đối tượng công nợ, xác định chính xác tên, nội dung công việc, số tiền để từ đó có căn cứ, cơ sở xử lý theo đúng quy định hiện hành. Đối với các đối tượng không thực hiện thanh toán tạm ứng, các khoản phải thu, Trường phải có biện pháp xử lý dứt điểm, thu hồi các khoản đã tạm ứng, các khoản phải thu của các bên có liên quan.

- Đối với các gói thầu chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ pháp lý: yêu cầu Chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn độc lập, đồng thời nghiệm thu các công việc, khối lượng thực tế thi công, từ đó xác định chính xác khối lượng và đơn giá (trên cơ sở thực thanh, thực chi), tiến hành các thủ tục, quy trình theo quy định hiện hành. Hiệu trưởng và các bên liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ và pháp luật về kết quả thực hiện trên cơ sở các kết luận thanh tra đã nêu trên.

- Đối với tồn đọng về thuế và các khoản phải nộp NSNN: yêu cầu Trường rà soát lại sổ sách kế toán qua các năm, chủ động mời và làm việc với cơ quan thuế sở tại để thực hiện công tác quyết toán thuế, đồng thời nộp vào ngân sách kịp thời và đầy đủ số thuế còn tồn đọng. Chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong các năm tiếp theo, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với số chênh lệch thu lớn hơn chi (số phát sinh Có TK421) của năm 2020: yêu cầu Trường giữ nguyên để số dư đến cuối kỳ chuyển sang năm tiếp theo, không thực hiện trích lập các quỹ, chi thu nhập tăng thêm… Thực hiện thu hồi (đối với các khoản tạm ứng không quyết toán hoặc không có khả năng quyết toán) hoặc quyết toán vào chi phí năm tiếp theo các khoản dư tạm ứng (của các năm 2019, năm 2020) đã đủ điều kiện quyết toán của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan nhằm xác định chính xác số chênh lệch thu lớn hơn chi, từ đó có căn cứ, cơ sở để trích lập các quỹ, chi quỹ và chi thu nhập tăng thêm.

- Đối với việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và Cơ quan phê duyệt quyết toán: Yêu cầu Hiệu trưởng chỉ đạo Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện ngay và nghiêm túc, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong các năm kế tiếp, không để tình trạng vi phạm tiếp tục kéo dài.

4. Kiến nghị khác

Trường bố trí, sắp xếp viên chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ và giữ con dấu đảm bảo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng vị trí việc làm và quy định pháp luật.

Thực hiện việc rà soát lại Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Luật Thanh tra và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

5. Về trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Việc tuyên truyền, phổ biến cần phải đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, chú ý lồng ghép gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Trường theo Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và hướng dẫn Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

- Thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2019 và của Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Thường xuyên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng (hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm) theo quy định.

- Xây dựng và ban hành các quy chế còn thiếu tính đến thời điểm thanh tra: Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế Thi đua - Khen thưởng, Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại.

6. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Chỉ đạo và đôn đốc Trường thực hiện:

+ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kết luận và kiến nghị nêu trên.

+ Xây dựng, hoàn thiện Đề án Quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê; liên danh, liên kết theo đúng quy định. Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

+ Rà soát, thành lập hội đồng xử lý dứt điểm, thu hồi các khoản công nợ kéo dài để đảm bảo sử dụng tiền và tài sản nhà nước có hiệu quả.

- Yêu cầu Trường lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt đối với 04 gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện quyết toán từ năm 2014 đến nay.

- Hướng dẫn Trường rà soát hiện trạng về nhà, đất do Trường đang sử dụng để quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

7. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ

Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ sớm có phương án kiện toàn Ban Giám hiệu để ổn định Trường. Đồng thời hướng dẫn Trường sớm kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Khoa, Trung tâm của Trường.