KẾT LUẬN THANH TRA TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

10/05/2023  / 2825 lượt xem

Ngày 13/4/2023, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kí ban hành Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr kết luận việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp ký túc xá tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Sau đây là một số nội dung của Kết luận thanh tra:

I. Những phần đã thực hiện được

1. Quá trình triển khai thực hiện Dự án

Chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến việc lập, phê duyệt Dự án, thiết kế, thi công, phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán…

2. Về hồ sơ pháp lý của dự án

Dự án có đầy đủ các văn bản pháp lý liên quan, Chủ đầu tư lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

3. Về tổ chức đấu thầu

Cơ bản công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

4. Công tác quản lý chất lượng công trình

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công về cơ bản đã thực hiện việc quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

II. Những tồn tại

1. Về công tác đấu thầu

Chủ đầu tư chưa thực hiện việc đăng tải danh sách tổ chuyên gia, đính kèm quyết định thành lập tổ chuyên gia lên Hệ thống theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-KHĐT.

2. Chủ đầu tư và Nhà thầu Kiểm toán độc lập không tổ chức rà soát, kiểm tra lại giá trị hợp đồng kiểm toán trước khi ký dẫn đến giá trị hợp đồng cao hơn chi phí kiểm toán được quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính.

III. Kiến nghị biện pháp xử lý

1. Đối với Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

- Rút kinh nghiệm về những tồn tại đã nêu tại Kết luận.

- Giảm trừ giá trị quyết toán gói thầu xây lắp: - 59.579.000 đồng.

- Giảm trừ giá trị quyết toán gói thầu kiểm toán: - 15.570.000 đồng.

2. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành khi Chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện đầy đủ các kiến nghị liên quan nêu tại Kết luận.