Kết luận thanh tra tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

30/12/2020  / 325 lượt xem

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 52/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Sau đây là một số nội dung của Kết luận:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Theo Quyết định số 2656/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức hỗ trợ các hoạt động sáng tác của văn nghệ sỹ nhằm khuyến khích các tài năng sáng tạo, góp phần hình thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế bộ máy:

- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (gồm Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Hỗ trợ hoạt động sáng tác), 06 nhà sáng tác (gồm Nhà sáng tác Đại Lải; Nhà sáng tác Tam Đảo; Nhà sáng tác Đà Nẵng; Nhà sáng tác Nha Trang; Nhà sáng tác Đà Lạt; Nhà sáng tác Vũng Tàu).

- Cơ cấu tổ chức của các nhà sáng tác thuộc Trung tâm:

Theo Quyết định số 3303/QĐ-BVHTTDL ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà sáng tác trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Nhà sáng tác Đại Lải, Nhà sáng tác Tam Đảo, Nhà sáng tác Nha Trang, Nhà sáng tác Vũng Tàu, Nhà sáng tác Đà Lạt, Nhà sáng tác Đà Nẵng (sau đây gọi là Nhà sáng tác) là các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trung tâm; có chức năng tổ chức thực hiện hỗ trợ, phục vụ các trại sáng tác của các Hội Văn học nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật chuyên ngành, nhà hát, đơn vị điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị văn học nghệ thuật trong khối lực lượng vũ trang đến nghiên cứu, sáng tác.

Nhà sáng tác có con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của các Nhà sáng tác gồm Giám đốc, các Phó giám đốc, các tổ nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật quyết định.

- Biên chế bộ máy:

Chỉ tiêu biên chế năm 2018: Theo Quyết định số 3107/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm được giao 81 chỉ tiêu, trong đó có 42 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và 39 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Tính đến ngày 31/12/2018, Trung tâm có 67 người làm việc, trong đó có 33 biên chế công chức, viên chức, 34 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Chỉ tiêu biên chế năm 2019: Theo Quyết định số 1222/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019, Trung tâm được giao 81 chỉ tiêu, trong đó có 42 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và 39 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Tính đến ngày 31/12/2019, Trung tâm có 66 người làm việc, trong đó có 38 biên chế công chức, viên chức, 28 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

II. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Những kết quả đạt được

1.1. Về công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công

- Trung tâm thực hiện lập dự toán theo thời gian quy định trên cơ sở thuyết minh tình hình thực hiện và ước thực hiện của các năm trước.

- Đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ chi cho hoạt động của Trung tâm và các Nhà sáng tác.

- Đối với nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp: Trung tâm đã thực hiện quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trên cơ sở dự toán đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Về cơ bản, các khoản chi tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

- Các khoản thu dịch vụ và thu khác: Trung tâm đã có hệ thống sổ sách kế toán, tính và kê khai nộp thuế; phần chênh lệch thu lớn hơn chi được trích lập các quỹ, chi thu nhập tăng thêm, chế độ phúc lợi cho công chức, viên chức và người lao động.

- Trung tâm đã mở sổ theo dõi chi tiết tài sản cố định, lập báo cáo theo biểu mẫu, phản ánh theo dõi ghi tăng các loại tài sản cố định, cuối năm đã lập bảng tính hao mòn tài sản cố định.

- Trung tâm đã chấp hành các quy định pháp luật về kế toán: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo biểu mẫu quy định và thực hiện công tác khóa sổ cuối năm theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. Chứng từ kế toán được tập hợp, phân loại để lưu trữ gọn gàng, sạch sẽ, dễ kiểm tra, theo dõi, đối chiếu.

- Đối với nguồn kinh phí không thường xuyên trong quá trình thực hiện các Gói thầu: Chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, nghiệm thu, thanh, quyết toán...

1.2. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về PCTN

- Trung tâm đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và 2019; công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ của đơn vị (08 Quy chế, tiêu chuẩn); thực hiện Quyết định số 2148/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

- Trung tâm đã triển khai thực hiện một số quy định về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tại đơn vị: tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của viên chức giữ chức vụ quản lý tại đơn vị; đã thực hiện công khai các kết luận kiểm toán, phê duyệt quyết toán tại các cuộc họp.

2. Các tồn tại

2.1. Công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công

2.1.1. Về Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định cụ thể về mức chi tiền hoa hồng cho người dẫn khách tới lưu trú, tiền ăn trưa; chưa quy định cụ thể các mục, định mức chi, đối tượng được hưởng cho các quỹ (mức chi các ngày lễ, tết, chi hỗ trợ hoạt động đoàn thể…).

2.1.2. Về các khoản chi

- Chi từ nguồn thu dịch vụ: Trung tâm chưa có phương án phân công người lao động trong đơn vị tham gia vào hoạt động dịch vụ để tính công, chi trả thù lao, chi phí làm cơ sở hạch toán hiệu quả hoạt động liên doanh, liên kết từ nguồn thu dịch vụ.

- Một số khoản chi chưa đúng tính chất quỹ: dùng Quỹ phúc lợi chi nộp tiền vi phạm về thuế; dùng Quỹ bổ sung thu nhập năm 2019 chi tiền quà Tết nguyên đán, tiền quà ngày lễ 30/4, 1/5; dùng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp chi tiền công tác phí, chi thuê phòng nghỉ.

2.1.3. Chi từ nguồn kinh phí không thường xuyên trong việc thực hiện các dự án mua sắm và sửa chữa:

a) Đối với Gói thầu cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp Khu nhà sáng tác-hành chính Nhà sáng tác Đà Lạt

+ Việc không lắp đặt 9 bộ đèn Led loại hộp 3 bóng nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán số tiền 8.772.705đ và một số hạng mục, mặc dù Chủ đầu tư đã khắc phục, nhưng thực tế quá trình triển khai đã thực hiện không đúng quy định về nghiệm thu thanh, quyết toán.

Đây là việc nghiệm thu khống khối lượng khi đơn vị thi công không thực hiện lắp đặt nhưng Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát và đơn vị thi công vẫn nghiệm thu và thanh toán, hành vi này vi phạm khoản 4 Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.

+ Đối với việc chi phí điện, nước của nhà thầu sử dụng vào thi công công trình, Chủ đầu tư cần khẩn trương thu hồi để nộp ngân sách Nhà nước.

Trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm nêu trên thuộc về các tổ chức, cá nhân sau:

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật;

- Trách nhiệm của Nhà thầu thi công công trình: Công ty TNHH Xây dựng Đà Lạt, địa chỉ: số 44, đường Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

- Trách nhiệm của Đơn vị tư vấn Quản lý dự án - Giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến An, địa chỉ: số 10B Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Giám sát trưởng công trình là ông Bùi Đình Thành.

b) Đối với Gói thầu cải tạo, chống xuống cấp Khu A Nhà sáng tác Vũng Tàu

- Đối với việc thực hiện giao kết theo hợp đồng, Nhà thầu thi công là Công ty CP Công nghệ An Toàn đã hợp đồng với 02 nhà thầu phụ (Công ty TNHH Cơ điện lạnh Gia Nguyễn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư XNK Bảo Minh), tổng giá trị nhà thầu ký với 02 nhà thầu phụ là 3.984.770.004đ, tương đương khoảng 44,2% giá trị hợp đồng.

Đây là hành vi chuyển nhượng thầu quy định tại điểm a khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu: “Nhà thầu đã chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc có giá trị 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng tính trên giá trị hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi chuyển nhượng thầu”, là hành vi bị cấm theo Luật Đấu thầu.

- Đối với việc thi công phần kính có dấu hiệu sai thiết kế và hợp đồng nhưng vẫn được Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn ký nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng và thiết kế không đúng thực tế. Kính theo thiết kế, hồ sơ dự toán, hợp đồng là kính an toàn 8,38mm nhưng thực tế lắp đặt không phải loại kính 8,38mm và một số hạng mục mặc dù Chủ đầu tư đã khắc phục, nhưng thực tế quá trình triển khai đã thực hiện không đúng quy định về nghiệm thu thanh, quyết toán.

Việc thi công sai thiết kế và hợp đồng là vi phạm điểm c khoản 2 Điều 113 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ thi công theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường. Nhà thầu đã vi phạm quy định của Luật Xây dựng.

Đơn vị Tư vấn giám sát ký vào biên bản nghiệm thu đã vi phạm điểm b khoản 2 Điều 120 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau: “Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng” và điểm a, b khoản 2 Điều 122 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau: Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng; không nghiệm thu khối lượng không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình.

Chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án chưa thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Điều 66 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm nêu trên thuộc về các tổ chức, cá nhân sau:

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

- Trách nhiệm của Nhà thầu thi công công trình: Công ty CP Công nghệ An Toàn, địa chỉ tại số 41-43 Trần Cao Vân, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trách nhiệm của Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Trung và Tây Nguyên.

- Trách nhiệm của Đơn vị tư vấn giám sát công trình: Công ty Tư vấn xây dựng Miền Trung. Ông Phan Quang Tuyến, Tư vấn giám sát trưởng. Ông Nguyễn Ngọc Dân, Giám sát kỹ thuật.

c) Đối với Gói thầu bổ sung, thay thế thiết bị, nội thất Nhà sáng tác Vũng Tàu

Đối với việc thực hiện giao kết theo hợp đồng Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nội thất DK đã ký hợp đồng với 02 nhà thầu phụ là Công ty TNHH Thiết bị viễn thông Nguyễn Hoàng và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Lê Hồng. Tổng giá trị 02 gói thầu ký với nhà thầu phụ là 869.045.100đ/2.480.867.400đ, tương đương  khoảng 35% giá trị hợp đồng.

Đây là hành vi chuyển nhượng thầu quy định tại điểm a khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu “Nhà thầu đã chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc có giá trị 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng tính trên giá trị hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi chuyển nhượng thầu”, là hành vi bị cấm theo Luật Đấu thầu.

Trách nhiệm đối với hành vi vi phạm nêu trên thuộc về các tổ chức, cá nhân sau:

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

- Trách nhiệm của Nhà thầu thi công công trình: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nội thất DK, địa chỉ tại số 127 Trương Công Định, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trách nhiệm của Đơn vị tư vấn giám sát công trình: Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phước Lộc. Ông Ngô Lê Minh, Giám sát trưởng công trình.

d) Đối với Gói thầu cải tạo, sửa chữa, thay thế trang thiết bị nội thất và hệ thống điều hòa Nhà sáng tác Nha Trang

Chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục về đầu tư xây dựng khi thay đổi thiết kế, đảm bảo nghiệm thu, thanh quyết toán đúng theo quy định pháp luật.

2.1.4. Về chứng từ kế toán

- Các phiếu chi không có chữ ký của người lập phiếu, một số phiếu chi không ghi rõ nguồn Nợ, Có.

- Một số phiếu chi sửa chữa, mua sắm thiếu chứng từ kèm theo như giấy đề xuất được phê duyệt, đề nghị thanh toán. Một số phiếu chi trả tiền thuê xe không có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, không rõ mục đích sử dụng.

- Mua vật tư, văn phòng phẩm không có nhập kho, xuất kho.

- Chi làm thêm giờ không có đề xuất, phê duyệt của thủ trưởng, nội dung công việc.

- Chi tiếp khách không rõ đoàn khách, không có đề xuất, không có số lượng khách, nội dung công việc.

- Chi tiền cho các ngày lễ, tết, chi tiền quà cho đối tác,… không có đề xuất, không có phê duyệt của Giám đốc, không quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Nhà sáng tác Đà Nẵng có một số chứng từ chưa hợp lý về thời gian, không đủ điều kiện thanh toán, có biểu hiện hợp thức hóa chứng từ khi phiếu chi thanh toán là tháng 01/2019 nhưng hóa đơn tài chính là tháng 6/2019 cụ thể: PC01 ngày 03/01/2019: 9.517.000đ; PC02 ngày 03/01/2019: 6.427.000đ; PC03 ngày 03/01/2019: 700.000đ; PC15 ngày 28/02/2019: 1.900.000đ. Năm 2019 chi mua cây cảnh: 21.580.000đ, không có đề xuất, lý do mua, phiếu chi cho Giám đốc Nhà sáng tác nhận tiền.

2.1.5. Về công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Việc các nhà sáng tác thuộc Trung tâm sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê chưa được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm và Trung tâm cho thuê cơ sở vật chất nhưng chưa xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, chưa chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các Công văn số 2200/BVHTTDL-KHTC ngày 11/6/2019; Công văn số 791/BVHTTDL-KHTC ngày 26/02/2020 về việc tăng cường công tác quản lý tài sản công.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, tập thể lãnh đạo Trung tâm, Giám đốc các Nhà sáng tác Tam Đảo, Nhà sáng tác Nha Trang, Nhà sáng tác Vũng Tàu.

2.2. Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về PCTN

- Trung tâm chưa thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, chưa có văn bản triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Việc thực hiện kê khai tài sản của một số đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa đúng hướng dẫn: thay đổi nội dung mẫu kê khai; chưa kê khai thông tin về nhà ở; chưa kê khai số giấy chứng nhận quyền sở hữu; kê khai cả con đã thành niên. Người nhận bản kê khai chưa ký nhận vào bản kê khai. Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập chưa được lập thành Biên bản để lưu hồ sơ theo quy định.

- Chưa ban hành quy tắc ứng xử riêng của đơn vị.

- Chưa xây dựng kế hoạch, chưa chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

- Chưa thành lập Ban thanh tra nhân dân.

- Chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ trưởng

- Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật - Chủ đầu tư: Thực hiện lại việc quyết toán đối với Gói thầu cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp Khu nhà sáng tác-hành chính Nhà sáng tác Đà Lạt và Gói thầu cải tạo, chống xuống cấp Khu A Nhà sáng tác Vũng Tàu. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân về việc không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao khi để xảy ra các hành vi vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý dự án, sử dụng vốn đầu tư xây dựng.

- Giao cho Vụ Kế hoạch, Tài chính: hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Chủ đầu tư) thực hiện lại việc quyết toán của các Gói thầu cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp Khu nhà sáng tác-hành chính Nhà sáng tác Đà Lạt và Gói thầu cải tạo, chống xuống cấp Khu A Nhà sáng tác Vũng Tàu. Sau khi có kết quả quyết toán lại, tham mưu để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt lại quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định pháp luật.

2. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo đúng quy định, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Chủ đầu tư) thực hiện lại việc quyết toán của các Gói thầu cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp Khu nhà sáng tác-hành chính Nhà sáng tác Đà Lạt và Gói thầu cải tạo, chống xuống cấp Khu A Nhà sáng tác Vũng Tàu. Sau khi có kết quả quyết toán lại, tham mưu để trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt lại quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định pháp luật.

- Đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ trưởng xem xét cấm tham gia đấu thầu các công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ đối với các nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu đã nêu trên (Nhà thầu thi công, Tư vấn).

3. Đối với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

3.1. Về công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công

- Khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, kế toán nêu trên.

- Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của đơn vị, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và bảo đảm quyền lợi của viên chức và người lao động.

- Đối với hoạt động chi: Chấm dứt các khoản chi chưa đầy đủ căn cứ pháp lý, không quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót như đã nêu trên, thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý tài chính, kế toán.

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản chi của Nhà sáng tác Đà Nẵng số tiền 40.124.000đ (chứng từ không đúng về mặt thời gian, không đủ điều kiện thanh toán, có biểu hiện hợp thức hóa chứng từ thanh toán về thời gian do phiếu chi tháng 1/2019 nhưng chứng từ gốc là hóa đơn tài chính tháng 6/2019 số tiền: 18.544.000đ và mua cây cảnh không có đề xuất, không có lý do mua, phiếu chi do Giám đốc nhận tiền: 21.580.000đ).

- Không ký mới, không gia hạn các Hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất khi chưa có ý kiến của Bộ. Lập Đề án tổng thể đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Đối với nguồn chi không thường xuyên: Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật trong việc mua sắm, cải tạo, sửa chữa. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ để thực hiện lại việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các Dự án có vi phạm như đã nêu trên, tuân thủ đúng trình tự thủ tục và quy định pháp luật.

+ Đối với Gói thầu cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp Khu nhà sáng tác-hành chính Nhà sáng tác Đà Lạt:

Hủy kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và bản vẽ hoàn công đối với các nội dung đã nghiệm thu 09 bộ đèn Led 3 bóng. Thực hiện lại việc quyết toán, loại khỏi quyết toán, có biện pháp thu hồi số tiền do nghiệm thu khống 8.772.705đ. Thực hiện việc đối chiếu, thu tiền chi phí điện, nước của Nhà thầu đã sử dụng của Nhà sáng tác khi thi công công trình để nộp ngân sách Nhà nước.

+ Đối với Gói thầu cải tạo, chống xuống cấp Khu A Nhà sáng tác Vũng Tàu:

Thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư, phối hợp với đơn vị thiết kế, các đơn vị tư vấn, Nhà thầu thi công công trình kiểm tra lại phần kính đã thi công, xác định đúng chủng loại, chất lượng và giá trị. Nếu xác định phần kính không đảm bảo, buộc khắc phục chất lượng công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế và phạt hợp đồng đối với nhà thầu thi công. Thực hiện lại việc nghiệm thu, quyết toán đối với Gói thầu này đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Phạt hợp đồng đối với nhà thầu thi công do chuyển nhượng thầu vi phạm giao kết hợp đồng.

+  Đối với Gói thầu bổ sung, thay thế thiết bị, nội thất Nhà sáng tác Vũng Tàu: Phạt hợp đồng đối với nhà thầu thi công do chuyển nhượng thầu vi phạm giao kết hợp đồng.

 + Về việc xử lý trách nhiệm của các nhà thầu Tư vấn đối với 03 Gói thầu nêu trên gồm: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến An, địa chỉ: Số 10B Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Giám sát trưởng công trình là ông Bùi Đình Thành; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Trung và Tây Nguyên; Công ty Tư vấn Xây dựng Miền Trung, ông Phan Quang Tuyến, Tư vấn giám sát trưởng, ông Nguyễn Ngọc Dân, Giám sát kỹ thuật; Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phước Lộc, ông Ngô Lê Minh, Giám sát trưởng công trình.

Các nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ nội dung theo hợp đồng A-B đã ký với Chủ đầu tư, vi phạm quy định tại Điều 120 và Điều 122 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng khi để xảy ra hành vi chuyển nhượng thầu, vi phạm hợp đồng A-B đối với hành vi sử dụng nhà thầu phụ của đơn vị thi công; ký nghiệm thu và xác nhận khối lượng thanh toán sai quy định khi nhà thầu không thực hiện khối lượng nhưng vẫn ký khối lượng thanh toán, nhà thầu thi công sai thiết kế và hợp đồng, nghiệm thu sai chủng loại thiết bị và vật liệu theo hợp đồng và thiết kế được duyệt.

Yêu cầu Chủ đầu tư phạt hợp đồng đối với các nhà thầu Tư vấn do vi phạm điểm a khoản 3 Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Chất lượng công việc không đảm bảo với thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Đối với Gói thầu cải tạo, sửa chữa, thay thế trang thiết bị nội thất và hệ thống điều hòa Nhà sáng tác Nha Trang: Thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán và quyết toán đúng quy định pháp luật. Thu số tiền điện, nước của các nhà thầu đã sử dụng để thi công công trình để nộp ngân sách nhà nước.

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1815/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và các Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Công văn số 2200/BVHTTDL-KHTC ngày 11/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường việc quản lý, sử dụng tài sản công vào kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên kết; Công văn số 791/BVHTTDL-KHTC ngày 26/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý tài sản công.

3.2. Về công tác thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Thường xuyên chú trọng, quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và phải được ghi nhận vào Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của Chi bộ, Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức.

- Triển khai đúng quy định việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 117/BVHTTDL ngày 14/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, viên chức.

- Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiến hành xây dựng, ban hành quy tắc ứng xử riêng cho đơn vị.

- Trung tâm xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018,  Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tiến hành thành lập Ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

- Thường xuyên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng theo Công văn số 1288/BVHTTDL-TCCB ngày 02/11/2007 về việc thực hiện Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị (hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm) theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Kế hoạch số 299/KH-BVHTTDL ngày 20/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.3. Về trách nhiệm hành chính

Tập thể lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với những vi phạm, thiếu sót nêu trên, báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kết luận và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.