Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ

28/12/2021  / 376 lượt xem

Ngày 09/9/2021, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kí ban hành Kết luận số 60/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà sáng tác Khu vực Nam Bộ tại Thành phố Cần Thơ. Sau đây là một số nội dung của Kết luận số 60/KL-TTr:

I. NỘI DUNG, PHẠM VI THANH TRA

1. Nội dung thanh tra

Thanh tra công tác quản lí, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Dự án, gồm: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc đầu tư (bao gồm chi phí đầu tư: chi phí xây dựng, chi phí quản lí dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí khác).

2. Phạm vi thanh tra

Kiểm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư; xem xét việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án; việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu thầu, chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu; công tác quản lí dự án, giám sát thi công công trình; quản lí chất lượng công trình; thương thảo hợp đồng, kí kết hợp đồng; việc chấp hành chế độ nghiệm thu; thanh, quyết toán khối lượng công trình.

Kiểm tra trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, chứng từ có tính pháp lí và báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Trung và Tây Nguyên; không tiến hành kiểm tra, khảo sát, đối chiếu giá trên thị trường đối với thiết bị, vật tư, vật liệu… đưa vào thực hiện Dự án.

Kiểm tra thực tế tại công trình, đối chiếu hồ sơ, tài liệu hoàn công, không tiến hành đo đạc lại kích thước và kiểm tra phần ngầm đã chôn lấp.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2145/QĐ-BVHTTDL ngày 21/6/2010; phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 3674/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2013; phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 1880/QĐ-BVHTTDL ngày 08/6/2015, Quyết định số 3983/QĐ-BVHTTDL ngày 17/11/2015, Quyết định số 3670/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2016; phê duyệt điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 73/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017.

Khái quát chung về Dự án (theo Quyết định số 3674/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2013):

- Tên Dự án: Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ.

- Địa điểm xây dựng: Cồn Khương, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Chủ đầu tư:

+ Năm 2014-2017: Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

+ Năm 2017-2020: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Trung và Tây Nguyên (theo Quyết định số 73/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017.

- Mục tiêu: Xây dựng mới Nhà sáng tác văn học nghệ thuật với quy mô đáp ứng 35 phòng nghỉ phục vụ cho văn nghệ sĩ và các hạng mục phụ trợ.

- Diện tích xây dựng: Nhận bàn giao sau đền bù giải phóng mặt bằng: 9.684m2.

- Loại, cấp công trình: Công trình văn hóa, cấp III.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức quản lí dự án:

+ Năm 2014-2017: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lí dự án.

+ Năm 2017-2020: Chủ đầu tư trực tiếp quản lí dự án (theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

- Nội dung và quy mô xây dựng: Xây dựng mới Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ với tổng diện tích sàn xây dựng 4.107m2 trên diện tích khu đất 9.684m2, diện tích xây dựng 1.195m2, diện tích sân đường 2.700m2, diện tích cây xanh và cảnh quan 709m2, tổng diện tích sàn 4.107m2.

- Thời gian thực hiện dự án: 2014-2018.

- Bàn giao đưa vào sử dụng: tháng 12/2020.

- Tổng mức đầu tư: 44.756.551.001 đồng.

III. NHỮNG PHẦN ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC

1. Quá trình triển khai thực hiện Dự án

Chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện các quy định pháp luật về quản lí Dự án đầu tư xây dựng công trình, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến việc lập, phê duyệt Dự án, thiết kế, thi công, phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán…

2. Về hồ sơ pháp lí của Dự án

Có các văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt Dự án, Quyết định điều chỉnh Dự án; Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu; Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu của Chủ đầu tư; các hợp đồng tư vấn, hợp đồng thiết kế và lập tổng dự toán, hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị, hợp đồng phòng, chống mối, các phụ lục hợp đồng và hồ sơ thanh, quyết toán của các gói thầu... Khi đưa Dự án vào khai thác, sử dụng có các văn bản đồng ý của Sở Xây dựng, Công ty Điện lực, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ.

3. Công tác quản lí đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư hướng dẫn về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình.

4. Công tác quản lí chất lượng công trình

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn về cơ bản đã thực hiện việc quản lí chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lí chất lượng và bảo trì công trình.

5. Gói thầu đã thực hiện kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình.

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng được Chủ đầu tư lưu trữ theo quy định.

IV. NHỮNG TỒN TẠI

1. Hồ sơ mời thầu (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ACA lập) thực hiện sai hình thức hợp đồng so với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng phê duyệt; Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủ Đô thực hiện) không phát hiện mời thầu sai hình thức hợp đồng; Chủ đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật) phê duyệt sai hình thức hợp đồng trong Hồ sơ mời thầu gói thầu số 12: Xây dựng nhà hành chính, nhà Villa và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục chống mối, phòng cháy, chữa cháy, đường trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế nổi); Chủ đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật) không tổ chức rà soát lại khối lượng, trình thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh khi có đề xuất khối lượng chênh lệch chào thiếu với giá trị lớn từ nhà thầu trúng thầu (văn bản số 319/VA-BC ngày 20/11/2016 của nhà thầu về việc bổ sung khối lượng ngoài tiên lượng mời thầu), là nguyên nhân Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ không tổ chức thẩm định khối lượng chênh lệch và phải thực hiện điều chỉnh hợp đồng.

2. Chủ đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật) tổ chức thực hiện 5 gói thầu không có trong Quyết định số 1880/QĐ-BVHTTDL ngày 8/6/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế và Quyết định số 3670/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (vi phạm điểm b khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu) gồm: Gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng và cung cấp, lắp đặt đường dây trung thế, trạm biến áp, đường dây trung thế nổi; Gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: đường dây trung áp và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA; Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA; Gói thầu thẩm định giá chi phí phòng, chống mối; Gói thầu thẩm định giá thiết bị gói thầu xây dựng và cung cấp lắp đặt đường dây trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế nổi.

3. Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty CP Kiến trúc Đô thị Việt Nam không thực hiện hết nhiệm vụ thiết kế phần đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA của dự án (giá trị khảo sát và lập báo cáo kinh tế kĩ thuật phần đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA do Công ty TNHH MTV Nam Đông Phú thực hiện với giá trị hợp đồng 83.229.000 đồng).

4. Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Văn hóa và Đô thị không thực hiện hết nhiệm vụ thẩm tra thiết kế và dự toán phần đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA của dự án (giá trị thẩm tra thiết kế và dự toán  đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV-1x320kVA do Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện với giá trị hợp đồng 8.201.000 đồng, đã nghiệm thu, thanh toán 7.941.000 đồng).

5. Giá trị khối lượng quyết toán cao hơn so với khối lượng đối chiếu với bản vẽ hoàn công gói thầu số 12: Xây dựng nhà hành chính, nhà Villa và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục chống mối, phòng cháy, chữa cháy, đường trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế nổi) là 67.371.000 đồng, trong đó giảm trừ khối lượng phần thông gió nhà hành chính, nhà Villa là 44.020.000 đồng và giảm trừ khối lượng phần cáp ngầm 0,4kV-Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x150)mm2 cấp điện nhà Villa là 23.351.000 đồng.

6. Công trình Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ còn một số tồn tại, cần được khắc phục ngay để đảm bảo yêu cầu sử dụng:

- Nhà Villa: dốc xe người khuyết tật, bậc tam cấp bị nghiêng, lún; chưa cài đặt tổng đài nội bộ trung kế; phòng 108 xuất hiện mối ở cửa gỗ.

- Nhà hành chính: bậc tam cấp rạn, nứt gạch ốp lát; xuất hiện mối ở cửa gỗ tầng 1 và trong tường nhà vệ sinh.

- Hạng mục ngoài nhà: một số điểm trên vỉa hè lát gạch Terrazzo bị sụt cát nền, các mốc giới lô đất đang bị chìm dưới nước.  

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÍ

1. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Tham mưu với Lãnh đạo Bộ có ý kiến với UBND thành phố Cần Thơ về việc sớm triển khai dự án đường vào Nhà sáng tác Khu vực Nam Bộ.

- Xem xét, loại khỏi quyết toán 5 gói thầu không có trong Kế hoạch đấu thầu (Chủ đầu tư Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức kí hợp đồng) do vi phạm điểm b khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Tham mưu với Lãnh đạo Bộ quyết định không thực hiện chỉ định thầu tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu và thời hạn áp dụng đối với 2 nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ACA, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thủ Đô do vi phạm không tuân thủ đúng Kế hoạch đấu thầu được duyệt.

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành sau khi Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Bộ.

2. Đối với chủ đầu tư

2.1. Đối với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư giai đoạn 2014-2017 khi để xảy ra các vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lí dự án Nhà sáng tác khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ về việc: không thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ trưởng tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tự ý điều chỉnh hình thức hợp đồng khi lựa chọn nhà thầu; không xem xét khối lượng chào thầu thiếu do nhà thầu đề xuất tại gói thầu số 12: Xây dựng nhà hành chính, nhà Villa và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục chống mối, PCCC, đường trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế nổi); chỉ định thầu và kí hợp đồng thực hiện 5 gói thầu không có trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ trưởng phê duyệt.

Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lí theo quy định pháp luật.

2.2. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Trung và Tây Nguyên

- Rà soát nội dung, khối lượng công việc mà Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra không thực hiện trong hợp đồng (phần trạm biến áp 3 pha và đường dây trung thế), thực hiện thủ tục giảm trừ giá trị quyết toán tương ứng phần không thực hiện.  

- Loại khỏi quyết toán Gói thầu số 12: Xây dựng nhà hành chính, nhà Villa và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục chống mối, PCCC, đường trung thế, trạm biến áp, đường dây hạ thế nổi) do Công ty CP Đầu tư Xây dựng-Thương mại-Xuất nhập khẩu Việt Anh thi công giá trị 67.371.000 đồng.

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Tổ chức thực hiện sửa chữa các tồn tại của công trình Nhà sáng tác Khu vực Nam Bộ để đảm bảo yêu cầu sử dụng.