Kết luận nội dung tố cáo đối với các cá nhân có liên quan tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

12/05/2022  / 751 lượt xem

Kết luận nội dung tố cáo đối với các cá nhân có liên quan tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

 

Ngày 20/4/2022, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kí ban hành Kết luận số 08/KL-TTr kết luận nội dung tố cáo đối với: ông Trần Đình Sơn, Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt; ông Phan Minh Đạt, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt; ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (sau đây viết tắt là Trường). Sau đây là một số nội dung của Kết luận:

I. KẾT LUẬN

1. Nội dung tố cáo đối với việc ông Trần Đình Sơn ký Hợp đồng số 62/HĐ-CĐNDLĐL; ông Phan Minh Đạt ký Biên bản thanh lý hợp đồng số 19/2020/BBTLHĐ; ông Nguyễn Đình Thắng ký hợp đồng không số ngày 26/9/2017 liên quan đến khu đất trồng dâu.

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu liên quan do Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt cung cấp, các ý kiến giải trình, hồ sơ, tài liệu do Tổ xác minh thu thập được và kết quả làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định:

Việc ông Nguyễn Đình Thắng ký “Hợp đồng thuê đất” (không có số) ngày 26/9/2017 với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Create Star Việt Nam về việc cho thuê đất là có thật, có thực hiện theo chủ trương của Tập thể lãnh đạo Trường giao cho Công đoàn thực hiện, tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng là trái quy định pháp luật, do Công đoàn trường không phải là chủ sở hữu đất, không được giao quyền sử dụng đất nên không thể là chủ thể đứng tên giao kết hợp đồng cho thuê đất. Chủ tịch Công đoàn Trường không phải là người đại diện theo pháp luật, không có thẩm quyền tham gia ký kết hợp đồng cho thuê đất; trước khi thực hiện ký hợp đồng không tổ chức họp, không có sự thống nhất của Ban chấp hành Công đoàn là trái quy định của Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Về việc ký Hợp đồng liên kết, hỗ trợ đào tạo số 62/HĐ-CĐNDLĐL, mặc dù theo giải trình của ông Trần Đình Sơn, việc Hợp đồng ký ngày 09/12/2017 nhưng ghi lùi ngày 01/6/2017 để tiếp quản toàn bộ nội dung của hợp đồng do Công đoàn cơ sở trường đã ký ngày 26/9/2017 là không có cơ sở; trong khi đó không có chỉ đạo để hủy, chấm dứt đối với Hợp đồng (không số) của Công đoàn ký với đối tác không đúng quy định. Việc này vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời Lãnh đạo Trường cũng không thực hiện đúng các ý kiến chỉ đạo của Bộ VHTTDL (yêu cầu Thủ trưởng đơn vị không ký mới, ký gia hạn, thay đổi nội dung các hợp đồng hợp tác liên kết, cho thuê, dịch vụ, giao khoán có sử dụng tài sản nhà nước được giao với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị), vi phạm nguyên tắc quản lý nhà nước.

Trong việc ký kết Hợp đồng thuê đất (không có số); Hợp đồng số 62/HĐ-CĐNDLĐL và Biên bản thanh lý hợp đồng số 19/BBTLHĐ, Biên bản giao đất giữa nhà Trường với phía đối tác là Chi nhánh Công ty TNHH MTV Create Star đều có chữ ký của ông Đoàn Đình Duy, Trưởng Chi nhánh và đóng dấu của Chi nhánh, thể hiện đều có sự đồng thuận thống nhất của cả hai bên. Việc làm này là trái các quy định pháp luật như đã nêu trên, trách nhiệm thuộc về cả hai bên tham gia ký kết là Lãnh đạo Trường và đối tác cùng tham gia ký kết hợp đồng, thanh lý là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Create Star.

Như vậy, những nội dung tố cáo là có cơ sở.

Trách nhiệm của lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt:

- Ông Trần Đình Sơn, Nguyên Hiệu trưởng Trường, từ việc cho chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, đến việc ký hợp đồng liên kết nêu trên là đã vi phạm Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm quy định tại Điều 43, Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9, và nghĩa vụ người đứng đầu theo Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

- Ông Phan Minh Đạt, Quyền Hiệu trưởng Trường (thời điểm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng), tham gia về chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, đến việc liên kết và thanh lý hợp đồng liên kết nêu trên cùng chịu trách nhiệm về vi phạm Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm quy định tại Điều 43, Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của lãnh đạo Trường. Đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

- Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường, tham gia về chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, trực tiếp ký Hợp đồng cho thuê đất cùng chịu trách nhiệm về vi phạm Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm quy định tại Điều 43, Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Vi phạm quy định của Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của viên chức quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật Viên chức năm 2010.

2. Nội dung tố cáo đối với ông Trần Đình Sơn, ông Phan Minh Đạt liên quan đến việc sử dụng khoảng 10.996m2 đất của Trường liên kết với Công ty TNHH Thành Thắng Đà Lạt đầu tư làm Trung tâm dịch vụ và Đào tạo lái xe thuộc Trường khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu liên quan do Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt cung cấp, các ý kiến giải trình, các hồ sơ, tài liệu do Đoàn xác minh thu thập được và kết quả làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định:

Trường đang tiến hành các thủ tục để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ VHTTDL về chủ trương việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng hiện có theo quy hoạch Khu Trung tâm dịch vụ và Đào tạo lái xe theo hình thức liên kết. Trường CĐDLĐL đã khẩn trương xây dựng đề án trình Bộ VHTTDL tại Tờ trình số 97/TTr-CĐDLĐL ngày 19/4/2019, đến ngày 23/7/2020, Vụ Kế hoạch, Tài chính- Bộ VHTTDL, có công văn yêu cầu Trường hoàn thiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên kết Trung tâm đào tạo lái xe của Trường. Ngày 10/8/2020, Trường CĐDLĐL có tờ trình đề án sửa đổi, đến ngày 17/5/2021, Vụ Kế hoạch, Tài chính- Bộ VHTTDL, có Phiếu báo NS.2021/TA175 ngày 17/5/2021 đề nghị Trường báo cáo tình hình thực hiện và kết quả bổ sung, làm rõ, hoàn thiện các nội dung đề án theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 387/BTC-QLCS ngày 13/01/2021. Đến thời điểm hiện tại, Trường đang tiếp tục hoàn thiện Đề án. Trong quá trình đang thực hiện xây dựng Đề án, Công ty TNHH Thành Thắng Đà Lạt đã tiến hành thi công một số hạng mục trong khuôn viên đất do Trường CĐDLĐL quản lý, mặc dù ngày 06/4/2021, Trường đã có Biên bản tạm dừng thi công, nhưng việc để cho đơn vị ngoài vào thi công trong khuôn viên đất của Trường là buông lỏng quản lý, trách nhiệm thuộc về Tập thể Lãnh đạo Trường mà trước hết là của ông Trần Đình Sơn- Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐDLĐL.

Nội dung tố cáo là có cơ sở.

Về trách nhiệm của Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt:

- Đối với ông Trần Đình Sơn- Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐDLĐL: Thời điểm ông Sơn là Hiệu trưởng đã để cho Công ty TNHH Thành Thắng Đà Lạt tiến hành thi công là vi phạm các quy định pháp luật, không tuân thủ văn bản số 4282/BVHTTDL-KHTC ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9, và nghĩa vụ người đứng đầu theo Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

- Đối với ông Phan Minh Đạt, Quyền Hiệu trưởng Trường CĐDLĐL: Thời điểm xảy ra việc Công ty TNHH Thành Thắng Đà Lạt thi công trong Trường, ông Đạt là Phó Hiệu trưởng, phải chịu trách nhiệm chung của lãnh đạo Trường, ông Đạt đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

3. Nội dung tố cáo ông Trần Đình Sơn, Nguyên Bí thư chi bộ, Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐDLĐL lạm dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi lấn chiếm đất của Trường CĐDLĐL; để cho ông Toan, ông Hiếu làm nhà trên đất của Trường

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu liên quan do Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt cung cấp, các ý kiến giải trình, các hồ sơ, tài liệu do Đoàn xác minh thu thập được và kết quả làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định:

- Ngôi nhà làm bằng sắt tiền chế gần cột mốc số 24 là do Công ty Xây dựng và Vận tải Hoà Bình dựng tháng 12/2016, trên cơ sở có công văn đề nghị được Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt chấp thuận. Ngày 20/12/2021, Trường CĐDLĐL có Thông báo số 270/TB-CĐDLĐL gửi Ban chỉ huy công trình - Công ty Xây dựng và Vận Tải Hoà Bình, về việc đề nghị tháo dỡ lán trại, nhà tạm trong khuôn viên Trường; đơn vị thi công đã tháo dỡ nhà tạm theo đúng yêu cầu.

Nội dung tố cáo ông Trần Đình Sơn, Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐDLĐL, tự ý dựng 01 ngôi nhà bằng sắt tiền chế trong khuôn viên đất của Trường nhằm lấn chiếm đất là không đúng.

- Về ngôi nhà tiền chế bằng sắt của ông Trần Đình Toan. Mặc dù ông Toan có đơn xin nhưng việc ông Toan dựng nhà trên khuôn viên đất của Trường để ở là trái quy định. Lãnh đạo Trường đã không có giải pháp khác, quan tâm, giúp đỡ cho cán bộ nhân viên trong việc ổn định nơi ở, yên tâm công tác mà lại để nhân viên làm nhà trái phép trong khuân viên đất của Trường là đã buông quản lý.

Nội dung tố cáo là có cơ sở.

Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Trường gồm ông Trần Đình Sơn- Nguyên Hiệu trưởng Trường, ông Phan Minh Đạt, Quyền Hiệu trưởng Trường CĐDLĐL. Đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9, và nghĩa vụ người đứng đầu theo Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

- Nội dung tố cáo về việc cho ông Hiếu xây dựng nhà trên đất của Trường là không có cơ sở.

Ngoài ra, đối với nội dung phản ánh về khu đất từ mốc số 01 và mốc số 43,42 (khoảng 1000m2) cạnh bờ suối, phía ngoài hàng rào, do nhà thầu thi công tuyến đường số 01 dựng sát ta luy âm được hoàn trả tháng 3/2020 theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Trung và Tây Nguyên. Sau khi hoàn thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Miền Trung và Tây Nguyên chưa có biên bản bàn giao hàng rào mới cho Trường. Như vậy, phản ánh ông Trần Đình Sơn, Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐDLĐL, lợi dụng chức vụ quyền hạn di dời mốc giới, hàng rào để một phần diện tích đất ra khỏi khuôn viên đất của Trường, nhằm mục đích lấn chiếm đất của Trường là không có cơ sở.

II. KIẾN NGHỊ

Thanh tra Bộ kiến nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo:

1. Đối với Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

a) Về các biện pháp quản lý

- Khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại trong giao kết với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Create Star; tiến hành thu hồi, hoàn trả mặt bằng toàn bộ khu đất trong quy hoạch xây dựng khách sạn và khu để xe để quản lý theo quy định của pháp luật.

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên kết đầu tư Trung tâm dịch vụ và Đào tạo lái xe của Trường; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

- Làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng về việc phân định cụ thể mốc giới đất được giao và hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

- Tôn tạo hàng rào dây kẽm gai ranh giới đất của Trường để tăng cường bảo vệ, tránh nguy cơ lấn chiếm (như từ mốc 16 đến mốc 31; từ mốc 01 và các mốc 43,42).

- Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên hoàn trả các điểm tuyến hàng rào thép gai từ cọc 1->31 và cọc 42, 43->1 dọc theo tuyến đường số 01 thuộc ranh giới đất Trường CĐDLĐ do thi công làm hư hại theo đúng vị trí cũ và có biên bản bàn giao với Nhà trường.

- Làm việc với đơn vị thi công gói thầu số 08 xử lý dứt điểm các nhà tạm bằng thép tiền chế (nhà dùng để cho công nhân thi công, nay đã hết thời gian thực hiện) theo quy định.

b) Về kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính

- Tập thể lãnh đạo Trường tiến hành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm có liên quan đến các sai phạm, vi phạm như đã nêu tại Kết luận đối với các cá nhân gồm: ông Trần Đình Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường; ông Phan Minh Đạt, Quyền Hiệu trưởng Trường để khắc phục ngay những tồn tại, vi phạm nêu trên.

- Tiến hành xem xét, kiểm điểm trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với ông Nguyễn Đình Thắng theo thẩm quyền.

2. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Trường. Nghiên cứu, hướng dẫn và chỉ đạo Trường trong việc xử lý những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án liên doanh, liên kết Trung tâm dịch vụ và đào tạo lái xe tại Trường CĐDLĐ để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, đồng thời tránh những tranh chấp, không để gây thiệt hại về tài sản nhà nước.

3. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Trần Đình Sơn- Nguyên Hiệu trưởng; ông Phan Minh Đạt- Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt về những vi phạm, sai phạm đã nêu tại Kết luận.