Kết luận kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với các đơn vị đã được thanh tra năm 2019

24/02/2021  / 279 lượt xem

Ngày 04/02/2021, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận số 02/KL-TTr kết luận kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với các đơn vị đã được thanh tra trong năm 2019. Sau đây là nội dung Kết luận:

I. VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA

1. Tình hình chung

Năm 2019, Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra và ban hành 13 Kết luận thanh việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý thu chi tài chính (niên độ thanh tra năm 2017-2018) gồm: Học viện Múa Việt Nam; Viện Khoa học Thể dục thể thao; Bệnh viện Thể thao Việt Nam; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Tạp chí Thể thao; Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam; Trung tâm Doping và Y học thể thao; Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Tổng cục Thể dục thể thao; Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao; Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ.

Các cuộc thanh tra được thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định, Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra được Lãnh đạo Thanh tra Bộ và Đoàn thanh tra công bố công khai trước toàn thể lãnh đạo, các phòng, ban và đoàn thể của đơn vị được thanh tra. Kết luận thanh tra được gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ và gửi để phối hợp với các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật. Kết luận thanh tra được công khai trên Bản tin Thanh tra Bộ và Báo điện tử của Thanh tra Chính phủ. Kết thúc cuộc thanh tra, hồ sơ thanh tra được lập và lưu trữ theo quy định.

Các đơn vị được thanh tra trong năm 2019 (13/13 đơn vị) đã có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, nhìn chung các đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung của kết luận.

2. Kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra

Theo Quyết định số 130/QĐ-TTr ngày 23/12/2020 của Chánh Thanh tra Bộ, Thanh tra Bộ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 04/13 đơn vị gồm: Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng, Viện Khoa học Thể dục thể thao và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các đơn vị đã chấp hành quyết định kiểm tra của Thanh tra Bộ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA  

1. Đối với Kết luận thanh tra tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Theo Kết luận thanh tra số 165/KL-TTr ngày 28/11/2019, Thanh tra Bộ đã kiến nghị đơn vị 12 nội dung yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý thu, chi tài chính, công tác quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã thực hiện: Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ mới của đơn vị theo Quyết định số 334/QĐ-BVTTVN ngày 24/6/2020; thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về việc phản ánh các khoản thu trong Báo cáo tài chính năm 2019; chấm dứt các khoản chi không phù hợp với quy định, chưa được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; đã thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Tài chính, chấm dứt việc chi thu nhập tăng thêm hàng tháng đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý; thực hiện việc nộp các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, 2018; đã ban hành Quy chế quản lý tài sản công của đơn vị theo Quyết định số 139/QĐ-BVTTVN ngày 16/3/2020 để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công; đã chấm dứt việc ký hợp đồng cho thuê căng tin; đã mở sổ chi tiết theo dõi các khoản thu chi hoạt động dịch vụ. Đồng thời đơn vị đã xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, báo cáo Tổng cục Thể dục thể thao.

Như vậy, đối chiếu với những nội dung kết luận thanh tra, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị trong kết luận.

2. Đối với Kết luận thanh tra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng

Theo Kết luận thanh tra số 95/KL-TTr ngày 18/7/2019, Thanh tra Bộ đã kiến nghị đơn vị 04 nội dung yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, mua sắm tài sản công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng đã thực hiện: Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy chế chi tiêu nội bộ theo Quyết định số 79/QĐ-HLQGĐN ngày 31/01/2020; về việc dùng NSNN chi lương cho hợp đồng không xác định thời hạn làm chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với 04 trường hợp; đã chấm dứt việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn trả lương theo ngày; thực hiện việc mua sắm tài sản, trang thiết bị theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Như vậy, đối chiếu với những nội dung kết luận thanh tra, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị trong kết luận.

3. Đối với kết luận thanh tra tại Viện Khoa học Thể dục thể thao

Theo Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 25/3/2020, Thanh tra Bộ đã kiến nghị đơn vị 08 nội dung yêu cầu chấn chỉnh về công tác quản lý tài chính, thu hồi tiền, hoạt động liên doanh, liên kết, quản lý tài sản công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Viện Khoa học Thể dục thể thao đã thực hiện: Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy chế chi tiêu nội bộ theo Quyết định số 196/QĐ-VKHTDTT ngày 27/10/2020; đã chấm dứt việc thu học phí, lệ phí sau đại học qua Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, giao cho bộ phận kế toán thuộc Phòng Hành chính -Tổng hợp của Viện thu trực tiếp từ học viên; đã chấm dứt các khoản chi không đúng quy định chưa có trong Quy chế chi tiêu nội bộ; đã rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng, trung tâm và điều chuyển một số cán bộ, viên chức đơn vị đảm bảo phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với hoạt động liên doanh, liên kết, theo báo cáo của Viện Khoa học Thể dục thể thao, Viện đã xây dựng Đề án liên doanh, liên kết và trình Tổng cục Thể dục thể thao nhưng chưa được Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt. Trong đó liên quan đến việc Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao là đơn vị thuộc Viện ký hợp đồng với 02 đơn vị là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phượng Hoàng và Công ty CP Phát triển bể bơi thông minh Phúc Thanh, cho thuê mặt bằng đã hết thời hạn cho thuê theo hợp đồng từ 01/7/2020, Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao đã 03 lần gửi thông báo việc dừng ký kết hợp đồng nhưng 02 Công ty này vẫn đang sử dụng mặt bằng của Viện để kinh doanh.

Nội dung chưa thực hiện: Viện Khoa học thể dục thể thao chưa thu hồi được số tiền 232.102.080 đồng của Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nộp vào ngân sách Nhà nước theo Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Kiểm toán nhà nước.

Lý do chưa thực hiện: Theo báo cáo, Viện Khoa học thể dục thể thao đã gửi các Công văn số 103/VKHTDTT-HCTH ngày 05/10/2020 và Công văn số 152/VKHTDTT-HCTH ngày 28/12/2020 yêu cầu Công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước nhưng phía Công ty chưa thực hiện.

Như vậy, về cơ bản các nội dung kiến nghị trong kết luận thanh tra đã được Viện Khoa học Thể dục thể thao thực hiện. Đối với nội dung chưa thực hiện, Lãnh đạo Viện Khoa học Thể dục thể thao có trách nhiệm thu hồi mặt bằng cho thuê và triển khai hoạt động liên doanh liên kết theo Đề án khi được duyệt và có biện pháp để thu hồi số tiền 232.102.080 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

4. Đối với Kết luận thanh tra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Theo Kết luận thanh tra số 148/KL-TTr ngày 23/10/2019, Thanh tra Bộ đã kiến nghị 12 nội dung yêu cầu chấn chỉnh về công tác quản lý tài chính, thực hiện thủ tục quyết toán dự án đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, quản lý sử dụng tài sản công, việc thu hồi mặt bằng cho thuê kinh doanh ăn uống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã thực hiện: Đơn vị đã thực hiện một phần kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc quản lý tập trung nguồn thu thông qua Phòng Tài vụ để hạch toán vào sổ kế toán đối với nguồn thu học phí của học sinh tại Trung tâm Đào tạo; Đơn vị đã chấm dứt việc chi các khoản chi chưa phù hợp, không được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; đã thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; đã thành lập Hội đồng xử lý công nợ theo Quyết định số 1151b/QĐ-HVANQGVN ngày 15/12/2018 và đã xử lý các khoản nợ tạm ứng tồn đọng bằng nguồn quỹ phúc lợi.

 Nội dung chưa thực hiện: Đơn vị chưa thực hiện việc quản lý tập trung nguồn thu từ trông giữ xe thông qua Phòng Tài vụ; chưa điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản; chưa lập hồ sơ quyết toán đối với Dự án Cải tạo, sửa chữa Viện Âm nhạc; chưa thu hồi được mặt bằng cho thuê hoạt động kinh doanh ăn uống tại Phòng hòa nhạc và mặt bằng phục vụ giảng dạy khu vực tiếp giáp phố Hào Nam.

Đối với việc thu hồi mặt bằng cho thuê kinh doanh ăn uống, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều công văn yêu cầu Học viện chấm dứt và thu hồi lại mặt bằng cho thuê (Công văn số 2200/BVHTTDL-KHTC ngày 11/6/2019; Công văn số 4263/BVHTTDL-KHTC ngày 22/10/2019; Công văn số 2826/BVHTTDL-KHTC ngày 31/7/2020 và Công văn số 4543/BVHTTDL-   KHTC ngày 07/12/2020). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, hiện Học viện vẫn chưa thu hồi được.

Như vậy, một số nội dung kiến nghị trong Kết luận thanh tra đã được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện, tuy nhiên còn nhiều nội dung đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện, trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Học viện và Tập thể Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nhìn chung, kết luận thanh tra đã được 04 đơn vị là đối tượng thanh tra triển khai thực hiện, trong đó:

- Bệnh viện Thể thao Việt Nam: Đơn vị thực hiện tốt.

- Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng: Đơn vị thực hiện tốt.

- Viện Khoa học thể dục thể thao: Đơn vị đã triển khai thực hiện cơ bản tốt, nhưng chưa quyết liệt, chưa đạt kết quả theo yêu cầu.

- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: Đơn vị đã triển khai thực hiện nhưng chưa nghiêm túc, không đạt kết quả theo yêu cầu.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Tổng cục Thể dục thể thao

           Trong Kết luận thanh tra tại Viện Khoa học Thể dục thể thao có nội dung kiến nghị đối với Tổng cục Thể dục thể thao, đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện. Đồng thời, căn cứ điểm a, khoản 5 Điều 24 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra, đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao xem xét Đề án liên doanh, liên kết của Viện Khoa học Thể dục thể thao, chỉ đạo để Viện hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra.

2.2. Đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính

Trong kết luận thanh tra tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam có nội dung kiến nghị đối với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Bộ đề nghị Vụ Kế hoạch, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện.

2.3. Đối với Viện Khoa học Thể dục thể thao

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của kết luận thanh tra, có biện pháp thu hồi số tiền 232.102.080 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

2.4. Đối với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chưa thực hiện đầy đủ nội dung kết luận thanh tra và tiếp tục triển khai thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ theo quy định pháp luật.