Triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020

26/06/2020  / 103 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 17/6/2020, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 23/TTr-HCTH đề nghị Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 84/NQ-CP và Công văn số 907/TTCP-KHTC, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

2. Chủ động rà soát kế hoạch thanh tra năm 2020 để tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành nhằm hạn chế, giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể; chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với các cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật.

3. Xây dựng định hướng thanh tra năm 2021 cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau khi diễn ra dịch Covid-19.