Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020

19/08/2020  / 96 lượt xem

Thực hiện Công văn số 5659/VPCP-V.I ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2675/BVHTTDL-TTr ngày 20/7/2020 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng số 299/KH-BVHTTDL ngày 20/01/2020 theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc ban hành theo Quyết định số 2491/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2019. Trong đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần trực tiếp chỉ đạo tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ. Giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3. Thanh tra Bộ triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Rà soát Kế hoạch thanh tra năm 2020, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Sớm xây dựng Định hướng chương trình thanh tra 2021 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào lĩnh vực quản lý dự án đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản công.