Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy

20/04/2020  / 106 lượt xem

Triển khai thực hiện Công văn số 11796/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử và Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy, ngày 10 tháng 02 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 481/BVHTTDL-VP đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ triển khai thực hiện tại đơn vị các nội dung sau:

Một là, tiến hành gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy đối với các văn bản theo danh mục kèm theo Công văn từ ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Hai là, 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đầy đủ nội dung đính kèm; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền.

Danh mục văn bản điện tử không kèm văn bản giấy kèm theo Công văn số 481/BVHTTDL-VP bao gồm các loại văn bản sau đây:

1. Văn bản quy phạm pháp luật, gồm các loại văn bản: (1)thông tư, (2)thông tư liên tịch.

2. Văn bản hành chính, gồm các loại văn bản sau: (1)nghị quyết (cá biệt), (2)quyết định (cá biệt), (3)chỉ thị, (4)quy chế, (5)quy định, (6)thông cáo, (7)thông báo, (8)hướng dẫn, (9)chương trình, (10)kế hoạch, (11)phương án, (12)đề án, (13)dự án, (14)báo cáo, (15)tờ trình, (16)công văn, (17)công điện, (18)giấy ủy quyền, (19)giấy mời, (20)phiếu gửi, (21)phiếu chuyển, (22)phiếu báo.

Văn bản quy phạm pháp luật trong Danh mục trên chỉ gửi bản giấy đến các cơ quan sau: cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy không áp dụng với các loại văn bản sau:

(1) Văn bản, hồ sơ có nội dung thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

(2) Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...

(4) Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.