Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

15/10/2020  / 57 lượt xem

Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số  3699/BVHTTDL-PC yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung về phổ biến, giáo dục pháp luật trong 03 tháng cuối năm 2020, trong đó, tập trung một số nội dung:

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4649/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ được giao; đồng thời xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, đề xuất nhu cầu của cơ quan, đơn vị trong việc bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2020.

(Ảnh minh họa)

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2020 về “Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hình thức phù hợp.