Thanh tra Chính phủ công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực năm 2021

20/01/2022  / 137 lượt xem

Ngày 05/01/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ kí Quyết định số 02/QĐ-TTCP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lí nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021.

Theo đó, có 11 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, gồm:

(1) Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kì chuyển đổi.

(2) Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân.

(3) Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh.

(4) Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

(5) Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.          

(6) Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 quy định về sổ nhật ký đoàn thanh tra.

(7) Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

(8) Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại;

(9) Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo.

(10) Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.

(11) Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10/10/2013 ban hành Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra.