Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

19/05/2021  / 270 lượt xem

Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Nghị định bổ sung trường hợp được tính thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của cá nhân, cụ thể: cá nhân đủ 18 tuổi, hoạt động nghệ thuật tại một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến thời điểm xét hồ sơ tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp cơ sở.

Về Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, tiêu chuẩn về thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể: có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên; riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên (trước đây không quy định thời gian liên tục hoặc cộng dồn). Đối với các tiêu chí sau khi đã được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú", Nghị định bổ sung hai tiêu chí: (1) Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá nhân) và (2) Có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp: (a) Nghệ sĩ là người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi, có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật; (b) Nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương và đất nước; (c) Nghệ sĩ là giảng viên các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đạt các giải thưởng cao tại các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, theo đó, thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp được tính để xét tặng danh hiệu là thời gian liên tục hoặc cộng dồn. Đối với tiêu chuẩn về giải thưởng, Nghị định bổ sung 02 tiêu chí, (1) Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá nhân); (2) Có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các trường hợp: (a) Nghệ sĩ là người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi, có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật; (b) Nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương và đất nước; (c) Nghệ sĩ là giảng viên các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đạt các giải thưởng cao tại các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế.

Phụ lục II về Bảng quy đổi giải thưởng ban hành kèm theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.