Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung

28/07/2021  / 58 lượt xem

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối với chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013), Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định đối với những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn. Theo đó, những người này được áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn khi có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thông tư bổ sung một trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, đó là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời bổ sung bốn trường hợp không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, trong đó có thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự); thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Về tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, Thông tư sửa đổi tiêu chuẩn 1, theo đó, tiêu chuẩn 1 để được xét nâng bậc lương thường xuyên là được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên (quy định trước đây là từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên).

Về thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn, Thông tư quy định không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (quy định trước đây là không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh).

Đối với chế độ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005), Thông tư bổ sung một đối tượng áp dụng chế độ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, đó là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Thông tư cũng sửa đổi quy định về việc kéo dài thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên (quy định trước đây là kéo dài thêm một năm, đủ 12 tháng).

Thông tư số 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.