Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

21/11/2019  / 62391 lượt xem

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Báo Du lịch

Quy định gồm 2 Chương, 11 Điều, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số có sử dụng ngân sách nhà nước. Trong đó nêu rõ 3 nguyên tắc tổ chức dịch vụ sự nghiệp công cũng như các tiêu chí, tiêu chuẩn của dịch vụ sự nghiệp công.

Cũng theo Quy định, chủ đề của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc dân ca, dân vũ, dân nhạc và bảo tồn, phục dựng Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng đến dân tộc có nguy cơ mai một biến dạng bản sắc văn hóa; phát huy vai trò chủ thể văn hóa, thiết chế văn hóa trong phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; khích lệ, sáng tạo các giá trị văn hóa mới; góp phần giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc. Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, khai thác tiềm năng, đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn nhiệm vụ phát triển văn hóa dân tộc thiểu số với phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, giảm sự chênh lệch mức thụ hưởng văn hóa giữa các vùng để phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cần phải tiếp tục hỗ trợ để các địa phương bảo tồn làng, lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số. Tiếp tục giữ gìn, lưu truyền, phổ biến cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội, nhân văn, những phong tục, tập quán tốt đẹp; phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu các dân tộc trong đời sống hàng ngày để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào thông qua các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, du lịch, bảo vệ môi trường, giao lưu văn hoá.

Bên cạnh đó là những quy định về tổ chức lớp tập huấn, lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tổ chức mô hình mẫu Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa, nghệ thuật dân gian cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.