QUY ĐỊNH DANH MỤC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KÌ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

30/12/2022  / 54 lượt xem

Ngày 13/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BVHTTDL quy định danh mục và thời hạn định kì chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lí theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương.

Phụ lục I kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL quy định danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải định kì chuyển đổi, gồm:

- Quản lí ngân sách, tài sản, tài chính, đầu tư trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: (1) Phân bổ ngân sách; (2) Kế toán; (3) Mua sắm công; (4) Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; (5) Thẩm định dự án; (6) Đấu thầu và quản lí đấu thầu; (7) Lập, phân bổ, quản lí kế hoạch vốn; (8) Quản lí ODA.

- Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc: (1) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (2) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; (3) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế; (4) Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp; (5) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; (6) Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng; (7) Quản lí, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; (8) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; (9) Thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền; (10) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ; (11) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài; (12) Thẩm định hồ sơ đề nghị có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn; (13) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; (14) Thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; (15) Thẩm định hồ sơ dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật; (16) Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; (17) Làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của đơn vị; (18) Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Phụ lục II quy định danh mục vị trí công tác các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương phải định kì chuyển đổi, gồm: (1) Thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền; (2) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai quật khẩn cấp; (3) Thẩm định hồ sơ đề nghị có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu; (4) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; (5) Thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; (6) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài; (7) Thẩm định hồ sơ dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh, quốc gia và quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật; (8) Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

Thời hạn định kì chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 3 năm đến 5 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 13/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.