QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA BỘ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

30/12/2022  / 50 lượt xem

Ngày 14/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo và quản lí, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2019 quy định về chế độ báo cáo định kì thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, các chế độ báo cáo định kì bao gồm:

(1) Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc Báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề.

(2) Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm.

(3) Báo cáo về công tác gia đình năm.

(4) Báo cáo về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan năm.

(5) Báo cáo định kì khác quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thông tư quy định các phương thức gửi, nhận báo cáo định kì gồm có: (a) Gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có địa chỉ tại https://baocao.bvhttdl.gov.vn; (b) Gửi qua hệ thống thư điện tử; (c) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Về thời hạn gửi báo cáo định kì: báo cáo tháng gửi trước ngày 20 của tháng báo cáo; báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý thuộc kì báo cáo; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo; báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo, đối với Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thì thời hạn gửi báo cáo trước ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo.

Về tần suất thực hiện báo cáo định kì: báo cáo tháng thực hiện 1 lần/1 tháng vào các tháng 01, 02, 4, 5, 7, 8, 10 và 11; báo cáo quý thực hiện 1 lần/1 quý (báo cáo quý I thay cho báo cáo tháng 3; báo cáo quý 3 thay cho báo cáo tháng 9); báo cáo 6 tháng: 1 lần/năm (báo cáo 6 tháng thay cho báo cáo tháng 6 và báo cáo quý II); báo cáo năm: 1 lần/năm (báo cáo năm thay cho báo cáo tháng 12 và báo cáo quý IV).

Thông tư ban hành kèm theo các Mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu tại Phụ lục I và Phụ lục II.

Thông tư số 14/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.