Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

11/01/2021  / 78 lượt xem

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Nghị định bổ sung quy định về một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Nghị quyết về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch; bố sung quy định về trách nhiệm xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;… Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số quy định như: trường hợp lập đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm đề xuất và lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại chương hoặc điều quy định về điều khoản thi hành; viện dẫn văn bản; văn bản trái pháp luật được kiểm tra, xử lý…

Nghị định quy định thay thế hai phụ lục, gồm Phụ lục I về các mẫu văn bản quy phạm pháp luật, Phụ lục V về mẫu báo cáo đánh giá tác động của chính sách, tờ trình, đề cương chi tiết dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời bổ sung Phụ lục VI về viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.