Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

26/04/2022  / 66 lượt xem

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thay thế Nghị định số 56/2016/NĐ-CP.

So với Nghị định số 56/2016/NĐ-CP, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP có một số quy định mới, như:

Một là, bổ sung quy định về các hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, các hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thời điểm xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính của mỗi loại hành vi vi phạm.

Hai là, tăng mức tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính, như: các hành vi vi phạm về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi có mức phạt tiền thấp nhất là 20.000.000 đồng, mức phạt tiền cao nhất là 50.000.000 đồng (trước đây là 1.000.000 đồng và 15.000.000 đồng); các hành vi vi phạm về sử dụng vốn đầu tư công có mức tiền phạt thấp nhất là 100.000.000 đồng, mức phạt tiền cao nhất là 300.000.000 đồng (trước đây là 10.000.000 đồng và 20.000.000 đồng); hành vi vi phạm về ưu đãi đầu tư có mức tiền phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng (trước đây là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng);…

Ba là, bổ sung một số hành vi vi phạm, như các hành vi: áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu (khoản 2 Điều 32, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng); các hành vi vi phạm các điều cấm trong đấu thầu (Điều 37, phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng); không đăng kí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, đăng kí thay đổi nội dung đăng kí hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (khoản 5 Điều 44, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng); góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc đăng kí góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp tại tổ chức kinh tế khác không đúng hình thức theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 46, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng); ủy quyền vượt quá số lượng người được ủy quyền tối đa theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 51, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng);...

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.