MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

14/10/2022  / 161 lượt xem

Ngày 15/6/2022, tại kì họp thứ 3, Quốc hội đã thông qua Luật Thi đua khen thưởng, thay thế Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13.

Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 có một số quy định mới sau đây:

Một, bổ sung đối tượng áp dụng, cụ thể, bổ sung hộ gia đình người Việt Nam, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Hai, bỏ căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua "Đăng kí tham gia thi đua". Luật quy định căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua gồm: phong trào thi đua, thành tích thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

Ba, bổ sung quy định về quỹ thi đua, khen thưởng. Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành trên cơ sở ngân sách nhà nước, từ quỹ thi đua, khen thưởng của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác, sự đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, cá nhân, tổ chức nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho thành tích đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chi in, làm hiện vật khen thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình.

Bốn, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, cụ thể, ngoài việc đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”, cá nhân còn phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận (trước đây không quy định tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Năm, bỏ tiêu chuẩn "Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương học tập" trong các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh. Đồng thời bổ sung quy định: Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 3 năm trở lên khi tổng kết phong trào.

Sáu, đối với danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, bỏ tiêu chuẩn "không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên".

Bảy, đối với danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, sửa đổi tiêu chuẩn về số cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", theo đó, một trong những tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” là có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (quy định trước đây là có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến").

Tám, đối với việc xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung đối với tiêu chuẩn "Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 3 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (quy định trước đây là đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Chín, đối với việc xét tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân, Luật bổ sung hai tiêu chuẩn: (1) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo; (2) Có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

Mười, đối với hình thức giấy khen, Luật quy định "Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành" (quy định trước đây là giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ). Đồng thời, Luật bỏ quy định về các tiêu chuẩn để xét tặng giấy khen cho cá nhân và tập thể. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng giấy khen đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lí.

Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.