Lễ kí giao ước thi đua khối III năm 2021

06/04/2021  / 246 lượt xem

Ngày 19/3/2021, tại Sapa, Thanh tra các Bộ, ngành khối Văn - Xã (Khối III), gồm Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Ngoại giao và Thanh tra Ủy ban Dân tộc, đã tiến hành lễ kí kết giao ước thi đua năm 2021.

Phong trào thi đua trong toàn ngành thanh tra năm 2021 đã được Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề “Siết chặt kỉ cương, tăng cường hiệu quả”. Thanh tra các Bộ, ngành khối Văn - Xã đã cùng nhau thảo luận và thống nhất 07 nội dung giao ước thi đua, gồm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định của các bộ, ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ ba, tăng cường kỉ luật, kỉ cương; nâng cao trách nhiệm của công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ tư, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác thanh tra năm 2021; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra thông qua tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lí sau thanh tra; tổ chức hướng dẫn và thực hiện tốt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, quy trình công tác, quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng, chống tham nhũng.

Thứ sáu, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ và của Khối.

Thứ bảy, tăng cường công tác phối, kết hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối để phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Cũng tại buổi kí giao ước, các đại diện lãnh đạo Thanh tra các Bộ đã có những chia sẻ, trao đổi nhằm đẩy mạnh phong trào và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình của công chức thanh tra, tăng cường tinh thần đoàn kết và công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra trong Khối.